Statut Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Statut Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm farmaceutycznych INFARMA określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku. Poniżej znajduje się tekst jednolity Statutu, ze zmianami przyjętymi na Walnym Zgromadzeniu 20 czerwca 2018 roku.

 

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH INFARMA

§1 NAZWA, FORMA PRAWNA, SIEDZIBA

 1. Niniejszym tworzy się związek pracodawców pod nazwą „Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA”, zwany dalej „Związkiem”, który jest związkiem zrzeszającym pracodawców innowacyjnych firm farmaceutycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Związek jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną, działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2029) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Związek posiada osobowość prawną, a działalność swoją opiera na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Związek może zatrudniać pracowników.
 4. Siedzibą Związku jest Warszawa.
 5. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 6. Związek może utworzyć własne godło, posługiwać się znakiem graficznym, używać nazwy skróconej „Związek Pracodawców INFARMA” oraz skrótu „ZP INFARMA” .
 7. Związek może współtworzyć federacje i konfederacje.
 8. Związek może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji pracodawców oraz innych organizacji, których cel służy realizacji zadań statutowych Związku.
 9. Dla potrzeb niniejszego Statutu wprowadza się następujące znaczenia poniższych pojęć:
  1. Ustawa– ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211),
  2. Innowacyjna firma farmaceutyczna– podmiot inwestujący w prowadzenie oryginalnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub wytwarzanie tych produktów zgodnie z Ustawą,
  3. Oryginalny produkt leczniczy – produkt zawierający innowacyjną substancję czynną lub mieszaninę takich substancji, przeznaczony do zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi, lub podawana człowiekowi w celu postawienia diagnozy lub przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego,
  4. Kodeks etyki marketingowej – Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeks Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA lub jakikolwiek inny Kodeks/Kodeksy, które zastąpią powyższe Kodeksy.

§2 CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

 1. Podstawowymi celami Związku są:
  1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków, w Polsce i w Unii Europejskiej wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów,
  2. Dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych w Polsce oraz ułatwianie pacjentom dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych produktów leczniczych,
  3. Promocja innowacji wynikającej z badań naukowych oraz Oryginalnych produktów leczniczych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach,
  4. Zapewnienie członkom Związku optymalnych warunków prowadzenia działalności i rozwoju.
 2. Związek ustala następujące długoterminowe cele:
  1. Propagowanie wśród wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej (w tym właściwych organów władzy publicznej, pacjentów i ich organizacji oraz innych strategicznych partnerów) świadomości znaczenia, jakie Oryginalne produkty lecznicze mają dla pacjentów i dla systemu opieki zdrowotnej jako całości,
  2. Oddziaływanie na stworzenie warunków gospodarczych, których efektem będzie:
   • Ułatwienie równego dostępu pacjentów do Oryginalnych produktów leczniczych,
   • Ulepszenie i uproszczenie dostępu pacjentów do Oryginalnych produktów leczniczych,
   • Zapewnienie równego dostępu dla wszystkich typów Oryginalnych produktów leczniczych w zakresie rejestracji i refundacji,
  3. Wzmocnienie pozycji innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce.
 3. Podstawowymi zadaniami związku w ramach realizacji celów są:
  1. Identyfikacja i eliminowanie przyczyn zjawisk zagrażających rozwojowi innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce,
  2. Uczestniczenie w dialogu w zakresie kształtowania przepisów prawa i kierunków polityki państwa dotyczącej funkcjonowania innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia,
  3. Działanie na rzecz kształtowania sprzyjających warunków prowadzenia działalności oraz rozwoju przemysłu farmaceutycznego, między innymi poprzez współdziałanie z organami Państwa,
  4. Budowanie świadomości i wiedzy członków parlamentu, rządu, samorządów oraz przedstawicieli innych organów władzy publicznej na temat roli i znaczenia innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce,
  5. Podejmowanie prawnie dozwolonych działań lobbingowych w obszarze innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia,
  6. Poszukiwanie rozwiązań dla problemów ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych branży farmaceutycznej i systemu ochrony zdrowia w Polsce,
  7. Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności,
  8. Działania na rzecz uczciwej konkurencji w obszarze przemysłu farmaceutycznego,
  9. Propagowanie ścisłego przestrzegania zasad etycznych oraz innych zasad przyjmowanych dobrowolnie przez przemysł farmaceutyczny,
  10. Propagowanie ścisłego przestrzegania standardów oraz norm w zakresie prowadzenia badań klinicznych, rejestracji, produkcji produktów leczniczych obowiązujących w Unii Europejskiej,
  11. Rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji między członkami Związku,
  12. Współpracę z organizacjami świadczącymi usługi na rzecz firm farmaceutycznych,
  13. Oferowanie wybranych usług o ogólnym znaczeniu dla większości członków.
 4. Związek realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prezentowanie stanowisk, opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia organom administracji państwowej i samorządowej oraz społeczeństwu,
  2. Współpracę z podmiotami uczestniczącymi w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia, takimi jak Parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie i aptekarskie, pacjenci, politycy, media i inni strategiczni partnerzy,
  3. Współpracę z innymi profesjonalnymi organizacjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia,
  4. Uczestniczenie w procesie tworzenia rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz odgrywanie wiodącej i aktywnej roli w uzgodnieniach mających na celu dalsze ulepszanie systemu ochrony zdrowia, łącznie z jego finansowaniem,
  5. Opiniowanie projektów aktów normatywnych, w tym ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w zakresie objętym działalnością Związku,
  6. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów administracji państwowej i innych instytucji, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców,
  7. Współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami nauki i biznesu w zakresie branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia,
  8. Działalność publikacyjną i wydawniczą w zakresie prezentacji oraz upowszechniania misji Związku w środowisku związanym z innowacyjnym przemysłem farmaceutycznym i ochroną zdrowia,
  9. Opracowywanie analiz i raportów z zakresu działalności innowacyjnych firm farmaceutycznych oraz działania edukacyjne i szkoleniowe na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy wśród uczestników systemu ochrony zdrowia,
  10. Uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia Związku wydarzeniach politycznych, naukowych, marketingowych itp., związanych z przemysłem farmaceutycznym i ochroną zdrowia w Polsce i za granicą,
  11. Prezentowanie korzyści wynikających z prowadzenia oryginalnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju produktów leczniczych stosowanych u ludzi i wdrażania nowoczesnych technologii farmaceutycznych,
  12. Promowanie badań i rozwoju oryginalnych produktów leczniczych w Polsce,
  13. Promowanie roli i znaczenia innowacyjnych firm farmaceutycznych dla gospodarki i społeczeństwa,
  14. Wzmocnienie etyki zawodowej i branżowej, w tym zasad etycznych wynikających z Kodeksów etyki marketingowej,
  15. Pozyskiwanie i dostarczanie informacji w zakresie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności przez członków,
  16. Organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów i szkoleń.

§3 CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU PRZEPISY OGÓLNE

 1. Członkami Związku mogą być, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Statucie, osoby prawne będące innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi, działającymi w ramach międzynarodowych struktur korporacyjnych, w tym oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych będących innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi, działające w Polsce zgodnie z przepisami prawa polskiego, zainteresowane realizacją celów Związku określonych w niniejszym Statucie, będące pracodawcami, w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Statutu. Na zasadzie podmiotów stowarzyszonych, w rozumieniu § 4 ust. 1 poniżej, do Związku mogą przystąpić pracodawcy inni, niż opisani w zdaniu poprzednim.
 2. Członkostwo w Związku jest dobrowolne.
 3. Wniosek o przyjęcie w poczet członków jest składany Zarządowi w formie pisemnej deklaracji.
 4. Członka Związku reprezentuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Członka Związku może reprezentować pełnomocnik powołany przez organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu, legitymujący się pisemnym pełnomocnictwem.
 5. Przyznanie członkostwa w Związku następuje na następujących zasadach:
  1. O przyznaniu członkostwa decyduje Zarząd w formie uchwały, po złożeniu przez zainteresowanego kandydata pisemnej deklaracji, wyrażającej wolę przystąpienia do Związku,
  2. Uchwała Zarządu jest podejmowana zgodnie z postanowieniami Statutu Związku oraz na podstawie oceny kandydata, w tym jego zaangażowania w działalność innowacyjną. Zarząd może zaprosić przedstawicieli kandydata do zaprezentowania podczas posiedzenia Zarządu celów i dotychczasowych osiągnięć firmy ubiegającej się o członkostwo w Związku,
  3. Od odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków wyrażonej przez Zarząd, kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia kandydatowi stosownej uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przyznania albo odmowy przyznania członkostwa jest ostateczna.
 6. Przepis ust. 5 lit. a nie ma zastosowania w stosunku do członków założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do rejestru.
 7. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. Wystąpienia członka ze Związku na podstawie pisemnego oświadczenia, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  2. Utraty przez członka Związku statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust.2 niniejszego Statutu,
  3. Likwidacji podmiotu prawnego będącego członkiem Związku,
  4. Orzeczenia przez Sąd Dyscyplinarny kary dyscyplinarnej pozbawienia członkostwa w Związku,
  5. Podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku,
  6. Podjęcia przez Zarząd uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku w przypadku, gdy członek w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu, uchwały organów Związku, lub gdy jego postępowanie jest sprzeczne z przyjmowanymi w niniejszym Statucie zasadami etyki marketingowej i dobrymi obyczajami kupieckimi,
  7. Niezapłacenia składki członkowskiej lub jej części przez okres trzech miesięcy od daty upływu terminu wymaganego do wpłaty składki, wskazanego na rachunku lub fakturze wystawionej przez Związek.
 8. W wypadkach określonych w ust. 7lit. a), b) i c) utrata członkostwa następuje po przedstawieniu dokumentów lub powzięciu odpowiedniej informacji przez Związek. W wypadkach określonych w ust. 7lit. d), e) i f) utrata członkostwa następuje na podstawie orzeczenia lub uchwały właściwego organu Związku, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 7lit. g) – na podstawie uchwały Zarządu Związku.
 9. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego II instancji, o której mowa w ust. 7 lit. d) oraz od uchwały Zarządu, o której mowa w ust.7 lit. f) i w ust. 8 przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia lub uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 10. W wypadku gdy członek Związku odwoła się do Walnego Zgromadzenia od uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego II instancji, o których mowa w ust. 9, do chwili podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, członek ten nie korzysta z uprawnień przewidzianych dla członków Związku w niniejszym Statucie.
 11. Z chwilą utraty członkostwa w Związku zgodnie z ust.7 wygasają prawa i obowiązki członka Związku, za wyjątkiem obowiązku opłacenia zaległych składek oraz obowiązku opłacenia składki bieżącej za rok, w którym nastąpiła utrata członkostwa. Następstwem utraty członkostwa w Związku jest skreślenie z listy członków.
 12. W związku z utratą członkostwa w Związku, firmie farmaceutycznej nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

 1. Członkom Związku przysługują następujące prawa:
  1. Uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek, uczestniczenia w pracach Związku i jego organów,
  2. Korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Związku, przy czym zapytania i zlecenia członków wymagające szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane z członkiem zlecającym po cenie kosztów własnych Związku,
  3. Korzystania ze składników majątkowych Związku zakupionych do wspólnego użytku członków,
  4. Korzystania z innej pomocy i usług Związku, przy czym zlecenia szczególnie pracochłonne mogą być rozliczane z członkiem zlecającym po cenie kosztów własnych Związku,
  5. Prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.
 2. Członkom Związku przysługuje ponadto:
  1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku,
  2. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu i współdecydowania o sprawach Związku.
 3. Do obowiązków członków Związku należy:
  1. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał organów Związku, które powinny określać zakres ich obowiązywania,
  2. Niepodejmowanie działań sprzecznych z celami Związku,
  3. Zachowanie zasad poufności w sprawach wewnętrznych Związku,
  4. Popieranie celów i przedsięwzięć Związku, w tym udzielania informacji niezbędnych dla realizacji zadań Związku,
  5. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach określonych w Statucie lub przez Walne Zgromadzenie,
  6. Czynne uczestnictwo w pracach Związku.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Wysokość i zmiana terminów opłacania składek członkowskich są ustalane przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zasady wysokości i opłacania składek dla członków Związku ustala się w następujący sposób:
  1. Wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od wysokości obrotu osiągniętego przez członka zwyczajnego w ostatnim roku według danych za okres od 30 czerwca roku poprzedniego do 30 czerwca danego roku, bez uwzględnienia eksportu, ustalonego na podstawie oświadczenia o obrocie osiągniętym przez tego członka, podpisanego przez osobę umocowaną do jego reprezentowania,
  2. Wysokość składek może zostać zmieniona przez Walne Zgromadzenie, które może również zdecydować o nałożeniu na członków składki dodatkowej. Zmiana składki członkowskiej oraz nałożenie na członków składki dodatkowej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej przez 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania,
  3. Oświadczenia, o których mowa w lit. a) członkowie składają do dnia 31 sierpnia każdego roku,
  4. Zadeklarowana przez członków wysokość obrotu może podlegać weryfikacji przez Zarząd Związku. W razie wątpliwości co do wielkości obrotu członek ma obowiązek przedstawienia dokumentów księgowych potwierdzających wartość obrotu wskazaną w oświadczeniu,
  5. Składki są opłacane rocznie, najpóźniej do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku nabycia członkostwa w trakcie roku, składki opłacane są proporcjonalnie do okresu trwania członkostwa, począwszy od miesiąca, w którym dany kandydat nabył członkostwo, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, f) Wysokość składki dla członków podlega corocznemu indeksowaniu w oparciu o wskaźnik cen towaró̶w i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny. Zarząd może podjąć uchwałę w sprawie odstąpienia od indeksowania.
 3. Zasady finansowania projektów realizowanych przez Związek z dodatkowych wpływów pochodzących od członków są następujące:
  1. Koszty związane z projektami realizowanymi przez Związek, które wymagają dodatkowego finansowania, mogą być finansowane z dodatkowych wpływów pochodzących od członków zainteresowanych realizacją tych projektów. Wysokość dodatkowego finansowania ustalana jest każdorazowo w drodze porozumienia zainteresowanych członków, proporcjonalnie do przewidywanych kosztów przedsięwzięcia,
  2. Przed przystąpieniem do realizacji projektu, o którym mowa w lit. a) wszyscy członkowie Związku zainteresowani udziałem w projekcie mają obowiązek złożenia oświadczenia na piśmie o zgodności projektu z wewnętrznym aktami obowiązującymi w Związku. Oświadczenie jest składane Dyrektorowi Generalnemu i wymaga podpisu uprawnionych przedstawicieli wszystkich członków Związku zainteresowanych realizacją danego projektu,
  3. W przypadku, gdy projekt, o którym mowa w lit. a) ma być realizowany w ramach grupy roboczej, oświadczenie wskazane w lit. b)wymaga złożenia podpisów przez prezydium tej grupy.

§4 PODMIOTY STOWARZYSZONE

 1. Podmiotami stowarzyszonymi mogą być, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Statucie, osoby prawne, inne niż wymienione w § 3 ust. 1 powyżej, działające w Polsce zgodnie z przepisami prawa polskiego i będące pracodawcami w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Statutu, nastawione w swej działalności na wspieranie innowacyjnej farmakoterapii, których cele są spójne z celami Związku, wskazanymi w § 2 niniejszego Statutu. 2. W przypadku podmiotów stowarzyszonych, postanowienia § 3 ust. 2 – 12 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że uzyskanie statusu podmiotu stowarzyszonego następuje po upływie 6-miesięcznego okresu próbnego, licząc od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd, a w trakcie tego okresu próbnego dopuszcza się zrzeczenie się statusu podmiotu stowarzyszonego nadanego uchwałą Zarządu za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. Uzyskanie statusu podmiotu stowarzyszonego wiąże się z poniesieniem opłaty. Zasady i wysokość ponoszenia opłat ustala się w następujący sposób:
  1. Wysokość opłaty w okresie próbnym każdorazowo ustala Zarząd w drodze uchwały. Opłata jest jednakowa dla wszystkich podmiotów ubiegających się o status podmiotu stowarzyszonego. Opłata uiszczana jest jednorazowo za cały 6-miesięczny okres próbny, najpóźniej w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zarząd podjął uchwałę o przyznaniu statusu podmiotu stowarzyszonego na okres próbny,
  2. Wysokość opłaty na dany rok kalendarzowy (po upływie okresy próbnego) określa Zarząd w drodze uchwały, opłata jest jednakowa dla wszystkich podmiotów stowarzyszonych,
  3. Opłata jest uiszczana rocznie, najpóźniej do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku nabycia statusu podmiotu stowarzyszonego w trakcie roku, odpowiednie zastosowanie znajdzie zasada opisana w zdaniu drugim § 3 ust. 17 pkt. e).
 2. Podmiotom stowarzyszonym przysługują prawa określone w § 3 ust. 13 niniejszego Statutu. Zakres obowiązków podmiotów stowarzyszonych określony jest w § 3 ust. 15 niniejszego Statutu.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, podmioty stowarzyszone mają prawo do udziału w pracach grup roboczych, o których mowa w § 8 ust. 4, 5 i 6. . Podmioty stowarzyszone zobowiązane są przestrzegać zasad określonych w § 8 ust. 7 i ust. 8 niniejszego Statutu.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, podmioty stowarzyszone mają prawo do uczestnictwa w projektach, o których mowa w § 3 ust. 18, w takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdą zasady tam opisane. 7. W ramach koordynowania bieżącej działalności Związku, do decyzji Zarządu pozostaje w jakich grupach roboczych, jak też w jakich projektach mogą uczestniczyć podmioty stowarzyszone.

§5 ORGANY ZWIĄZKU

 1. Organami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd
  4. Sąd Dyscyplinarny.
 2. Jeżeli Statut nie przewiduje inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa (w przypadku Zarządu). Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw”, bez uwzględnienia głosów „wstrzymujących się”.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego określają odpowiednio regulamin Zarządu, regulamin Rady Nadzorczej oraz regulamin Sądu Dyscyplinarnego.

SKŁAD I WYBÓR CZŁONKÓW ORGANÓW ZWIĄZKU

 1. W skład Zarządu wchodzi od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w skład Rady Nadzorczej – od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w skład Sądu Dyscyplinarnego wchodzi po jednym Przewodniczącym Sądu dla każdej instancji oraz do 15 (piętnastu) Członków Sądu wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Kandydatów na członków organów wymienionych w ust. 4 może zgłosić każdy członek Związku biorący udział w Walnym Zgromadzeniu, spośród osób pozostających w stosunkach umownych lub korporacyjnych z danym członkiem Związku, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 8. Ustanie stosunków umownych lub korporacyjnych osoby powołanej na członka organu Związku lub rezygnacja danej osoby z funkcji pełnionej w organie Związku powoduje wygaśnięcie mandatu.
 3. Liczba kandydatów zgłoszonych przez jednego członka Związku nie może przekroczyć 3 (trzech)– w przypadku kandydatów na członków Zarządu, 2 (dwóch) – w przypadku kandydatów na Członków Sądu Dyscyplinarnego oraz 1 (jednego) – w przypadku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 4. Kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie pisemnie bądź ustnie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia bądź pisemnie przed głosowaniem w trybie przewidzianym w ust. 12 zd. 2 i taką zgodę przekazują do Zarządu Związku. Kandydaci przed głosowaniem mogą zaprezentować swoją kandydaturę na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wyboru i odwołania członków Zarządu, Rady Nadzorczej, a także Przewodniczących Sądu Dyscyplinarnego I i II instancji oraz Członków Sądu Dyscyplinarnego dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym (z zastrzeżeniem ust. 12 zd. 2, gdzie wybór odbywa się w trybie obiegowymi nie stosuje się w tym przypadku wymogu tajności głosowania), z zastrzeżeniem że:
  1. członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej Związku może być wyłącznie Prezes Zarządu lub członek Zarządu danej firmy członkowskiej albo Dyrektor Generalny w tej firmie. Wyboru każdego z członków dokonuje się w osobnym głosowaniu,
  2. Przewodniczącym Sądu odpowiednio I i II instancji może być wyłącznie osoba niezwiązana bezpośrednio z przemysłem farmaceutycznym, w szczególności niebędąca pracownikiem firmy członkowskiej Związku lub Biura Związku,
  3. Członków Sądu powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku, przy czym:
   • 15 Członków Sądu wybieranych jest spośród osób będących pracownikami firm członkowskich,
   • Przewodniczący Sądu I i II instancji wybierani są spośród osób niebędących pracownikami firm członkowskich ani Biura Związku.
 6. Ta sama osoba może być wybrana w skład tylko jednego z organów Związku, wymienionych w § 5 ust. 1 b), c) i d). W skład jednego organu może wchodzić tylko jeden przedstawiciel danego członka Związku, z wyjątkiem Sądu Dyscyplinarnego, w skład którego może wchodzić maksymalnie 2 (dwóch) przedstawicieli danego członka Związku.
 7. Jeżeli w trakcie wspólnej kadencji liczba członków Zarządu zmniejszy się poniżej 5 (pięciu), Zarząd w terminie 1 miesiąca zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyboru brakujących członków Zarządu. W pozostałych przypadkach zmniejszenia liczby członków Zarządu, uzupełnienie jego składu następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 8. Jeżeli w trakcie wspólnej kadencji liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej 2 (dwóch), przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.
 9. Jeżeli w trakcie kadencji Sądu Dyscyplinarnego liczba członków Sądu zmniejszy się w sposób uniemożliwiający dobór składów orzekających w obu instancjach albo wygaśnie mandat Przewodniczącego Sądu I lub II instancji, Zarząd może podjąć decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem wyboru nowych sędziów, którzy będą pełnić funkcję do czasu wygaśnięcia kadencji Sądu Dyscyplinarnego. W takim przypadku głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru nowych członków, w tym Przewodniczącego Sądu I lub II instancji, Sądu Dyscyplinarnego można przeprowadzić w trybie obiegowym.
 10. Kadencje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej są wspólne i trwają dwa lata. Dopuszczalny jest ponowny wybór tej samej osoby na członka danego organu na drugą bezpośrednio następującą kadencję organu. Dalszy ponowny wybór tej samej osoby na członka danego organu jest możliwy po przerwie trwającej jedną kadencję.
 11. Kadencja Sądu Dyscyplinarnego trwa dwa lata i upływa wraz z upływem kadencji Zarządu. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia kadencji Zarządu, wygasa również kadencja Sądu Dyscyplinarnego, a zakończenie kadencji Sądu Dyscyplinarnego następuje z dniem zakończenia kadencji Zarządu. Do Członków Sądu Dyscyplinarnego nie ma zastosowania ust. 13 zd. 2 i 3.
 12. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec innych organów Związku. Zarząd decyduje o przyporządkowaniu poszczególnych obszarów działalności Związku poszczególnym członkom Zarządu.
 13. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego. Przewodniczący przewodniczy obradom Rady Nadzorczej i kieruje jej pracami.

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

 1. Członkowie Związku mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem ustanowionych na piśmie pełnomocników. Warunkiem czynnego udziału członków w Walnym Zgromadzeniu jest nie zaleganie z opłatą składek członkowskich (członkowie, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez prawa udziału w głosowaniach).
 2. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.
 3. Liczba głosów przysługujących jednemu członkowi na Walnym Zgromadzeniu jest uzależniona od wysokości rocznego obrotu za poprzedni rok osiągniętemu przez tego członka Związku, obliczonego zgodnie z § 3 ust. 18 lit. a), na podstawie oświadczenia zgodnie z § 3 ust. 18lit. c):
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku. O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków Związku za pośrednictwem jednej ze wskazanych form: poczty elektronicznej, faksem, pocztą kurierską lub listem poleconym – przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom porządek obrad Zgromadzenia.
 5. W przypadkach szczególnych, gdy organy Związku uznają to za wskazane, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli tego żąda jedna piąta członków lub na wniosek Rady Nadzorczej. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi być określony porządek obrad Zgromadzenia oraz jego termin. O terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pocztą elektroniczną, faksem, pocztą kurierską lub listem poleconym przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia.
 6. Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa członków Związku, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały, w tym uchwały zmieniające Statut Związku, mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych na Zgromadzeniu, o ile uczestniczy w nim co najmniej 30% członków. Roczny obrót za poprzedni rok (PLN) Liczba głosów do 98 milionów 1 powyżej 98 milionów do 293 milionów 2 powyżej 293 milionów do 489 milionów 3 powyżej 489 milionów 4
 7. Drugi termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie.
 8. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku gdy Prezes lub Wiceprezes Zarządu nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrany inny, obecny członek Zarządu. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane lub utrwalane w formie elektronicznej. Protokół pisemny podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz Dyrektor Generalny. W wypadku innego trybu prowadzenia obrad Biuro Związku rejestruje przebieg obrad w formie elektronicznej, a następnie sporządza stenogram pisemny przedstawiający wyniki głosowania oraz treść podjętych uchwał. Stenogram doręczany jest członkom Związku w terminie 14 dni od dnia odbycia Zgromadzenia.
 9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad wskazanych w treści zawiadomienia o posiedzeniu.
 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie na wniosek członka zarządzi głosowanie tajne.
 11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały na posiedzeniach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na przykład poprzez telekonferencje, wideo-konferencje, z zastrzeżeniem lit.b). Tryb przeprowadzenia obrad określa Zarząd Związku, przy czym:
  1. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Związku będą powiadomieni o treści projektów takich uchwał oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Związku, który brał udział w głosowaniu,
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wyboru i odwołania członków organów Związku, z wyłączeniem wyboru Członków Sądu Dyscyplinarnego w trybie wskazanym w ust. 12, oraz w sprawach podwyższenia składek członkowskich, jak również nałożenia na członków dodatkowych składek członkowskich oraz w sprawach odwołań od uchwał Zarządu o pozbawieniu członkostwa mogą zostać podjęte wyłącznie na posiedzeniu i nie mogą być przedmiotem obrad prowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§6 KOMPETENCJE ORGANÓW ZWIĄZKU

WALNE ZGROMADZENIE

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. Kształtowanie polityki Związku, w szczególności wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał w ważniejszych sprawach dotyczących Związku,
  2. Zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
  3. Rozpatrywanie odwołania Zarządu w przypadku odmowy zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą,
  4. Dokonywania wyboru i odwoływania członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego,
  5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Dyscyplinarnego w sprawach określonych Statutem,
  6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  7. Podjęcie uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku,
  8. Ustalanie wysokości i trybu płatności składki członkowskiej dla członków,
  9. Uchwalanie Regulaminu Zarządu, Rady Nadzorczej,
  10. Zmiana Statutu Związku,
  11. Rozwiązanie Związku.
 2. Zmiana Statutu może być uchwalona większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Związku. Jeżeli jednak Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zmiana Statutu może być uchwalona zwykłą większością głosów, o ile uczestniczy w nim co najmniej 30% członków Związku. Rozwiązanie Związku wymaga uchwały podjętej przez 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Związku, niezależnie od tego czy Walne Zgromadzenie odbywa się w pierwszym, czy w drugim terminie.

RADA NADZORCZA

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1. Bieżąca kontrola działalności Związku pod względem jej zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz ze Statutem Związku, dokonywana co najmniej raz na kwartał w trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej,
  2. Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Związku,
  3. Sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Związku i przedstawienie go na Walnym Zgromadzeniu,
  4. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  5. Opiniowanie projektu regulaminu Sądu Dyscyplinarnego i regulaminu funkcjonowania grup roboczych, a także propozycji Zarządu dotyczących zmian w tych regulaminach,
  6. Zatwierdzanie budżetu po przekazaniu projektu przez Zarząd Związku
  7. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego przedstawianego przez Zarząd,
  8. Przedstawianie Sądowi Dyscyplinarnemu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członka Związku.
 2. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały odmawiającej zatwierdzenia sprawozdania finansowego, Zarządowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się niezależnie od posiedzeń Zarządu. Wspólne posiedzenia odbywają się zgodnie z przepisami regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zarządu.

ZARZĄD ZWIĄZKU

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Koordynowanie bieżącej działalności Związku,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Dyrektora Generalnego,
  3. Zatwierdzanie przedstawionej przez Dyrektora Generalnego długoterminowej strategii działania Związku,
  4. Nadzorowanie wykonywania przez Dyrektora Generalnego zatwierdzonej strategii Związku, wykonywania przez Dyrektora Generalnego powierzonych mu obowiązków oraz uchwał organów Związku,
  5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia projektu budżetu i rocznego planu działania Związku,
  6. Sporządzanie sprawozdania finansowego Związku i podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku oraz jego przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
  7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka,
  8. Ustalanie wysokości składki dla podmiotów stowarzyszonych w okresie próbnym oraz po okresie próbnym,
  9. Podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa w Związku w przypadkach określonych w Statucie,
  10. Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
  11. Ustalenie, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, regulaminu Sądu Dyscyplinarnego i regulaminu funkcjonowania grup roboczych oraz dokonywanie wszelkich zmian w tych regulaminach,
  12. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej,
  13. Prezentowanie na zewnątrz uzgodnionych stanowisk Związku,
  14. Koordynowanie wykonania rocznego planu działania Związku, w tym działalności grup roboczych,
  15. Podejmowanie uchwał w sprawie ubiegania się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych,
  16. Przedstawianie Sądowi Dyscyplinarnemu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członka Związku,
  17. Podejmowanie innych uchwał we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są członkowie Zarządu według następujących zasad:
  1. Zaciąganie zobowiązań do sumy 35.000 zł netto wymaga zgody i podpisu jednego członka Zarządu lub Dyrektora Generalnego,
  2. Zaciąganie zobowiązań przekraczających sumę 35.000 zł netto wymaga zgody i podpisów dwóch członków Zarządu albo Dyrektora Generalnego i jednego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telekonferencje, wideokonferencje). Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokół.
 4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział, po uzyskaniu zgody Prezesa lub Wiceprezesów Zarządu wyrażanej na pisemny wniosek zainteresowanego:
  1. członkowie Rady Nadzorczej,
  2. członkowie Związku.
 5. Zarząd może odmówić zgody, o której mowa w ust. 9 wyłącznie z uzasadnionych powodów.

SĄD DYSCYPLINARNY

 1. Sąd Dyscyplinarny czuwa nad przestrzeganiem przez członków Związku Statutu Związku, uchwał organów Związku oraz obowiązujących zasad etyki, w tym zasad wynikających z Kodeksów etyki marketingowej. Sąd Dyscyplinarny orzeka w I i II instancji.
 2. Postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku członka Związku lub Zarządu Związku. Postępowanie może być także wszczęte z urzędu na podstawie zgłoszenia pochodzącego od osoby trzeciej, w tym zgłoszenia anonimowego.
 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Dyscyplinarny może orzec karę zgodnie z Regulaminem Sądu Dyscyplinarnego.
 4. Od rozstrzygnięcia Sądu Dyscyplinarnego I instancji członkowi Związku przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego II instancji.

§7 DYREKTOR GENERALNY

 1. Dyrektor Generalny kieruje bieżącą działalnością Związku z poszanowaniem interesów członków Związku.
 2. Do kompetencji Dyrektora Generalnego należy:
  1. Kierowanie pracami Związku, zgodnie ze Statutem i uchwałami organów Związku,
  2. Opracowanie długoterminowej strategii działania Związku,
  3. Uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach organów Związku,
  4. Reprezentowanie na zewnątrz uzgodnionych stanowisk Związku,
  5. Zarządzanie bieżącą działalnością Biura Związku, w tym personelem zatrudnionym w Biurze, w szczególności wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z art. 31 Kodeksu Pracy, w ramach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa,
  6. Wykonywanie uprawnień określonych w Regulaminie Sądu Dyscyplinarnego.
 3. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, który w stosunku do niego wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z art. 31 Kodeksu Pracy.
 4. Zarząd może upoważnić Dyrektora do dokonywania czynności należących do kompetencji Zarządu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 ust. 6 lit. b), c), d), g)Statutu.
 5. Dyrektor Generalny upoważniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu Związku lub do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 35.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań majątkowych o charakterze ciągłym – do łącznej kwoty 35.000 zł netto w skali roku, zgodnie z przyjętym budżetem Związku oraz innymi regulacjami wewnętrznymi Związku, w szczególności uchwałami organów statutowych Związku.

§8 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZWIĄZKU

BIURO ZWIĄZKU

 1. Dla obsługi administracyjnej Związku tworzy się Biuro Związku.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Generalny.
 3. Koszty utrzymania Biura pokrywa się ze środków finansowych Związku.

GRUPY ROBOCZE

 1. W celu realizacji poszczególnych zadań Związek może tworzyć stałe lub adhoc grupy robocze. Grupa Robocza powoływana jest przez Zarząd, na wniosek Rady Nadzorczej, Zarządu lub co najmniej 10 członków Związku.
 2. Grupy robocze dzieli się na Grupy Strategiczne (Strategic Working Groups) oraz Grupy Eksperckie (Expert Working Groups).
 3. Tryb tworzenia i ustalania składu grup roboczych oraz szczegółowe zasady ich działania określa Regulamin funkcjonowania grup roboczych.

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIAŁU W SPOTKANIACH

 1. Podczas spotkań organizowanych lub firmowanych przez Związek, a także spotkań z udziałem członków Związku, organów i członków organów Związku, grup roboczych Związku, pracowników Związku lub osób reprezentujących Związek należy unikać angażowania się w działania, prowadzenia rozmów lub dokonywania ustaleń, które mogą – pośrednio lub bezpośrednio – prowadzić do naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub ochronie konkurencji i konsumentów.
 2. W celu zapewnienia, że podczas spotkań, o których mowa w ust. 7 nie są prowadzone takie działania, rozmowy lub ustalenia, wprowadza się następujące zasady:
  1. Wszystkie spotkania, o których mowa w ust. 7 odbywają się w jasno określonym, uzasadnionym celu i przebiegają zgodnie z agendą udostępnioną przed spotkaniem jego uczestnikom w sposób zwyczajowo przyjęty. Po każdym spotkaniu sporządza się pisemny protokół i przesyła do zatwierdzenia wszystkim jego uczestnikom,
  2. Za opracowanie agendy i jej udostępnienie uczestnikom spotkania, a także za sporządzenie protokołu ze spotkania i jego przesłanie uczestnikom spotkania w celu zatwierdzenia odpowiada każdorazowo organizator spotkania,
  3. Zasady i warunki uczestnictwa w spotkaniach, o których mowa w ust. 7 są jawne i nie mogą mieć charakteru dyskryminującego w stosunku do żadnego podmiotu zainteresowanego udziałem w tych spotkaniach,
  4. We wszystkich spotkaniach organizowanych lub firmowanych przez Związek uczestniczy przedstawiciel Związku,
  5. Przedstawiciel Związku biorący udział w spotkaniu ma obowiązek każdorazowego zwrócenia uwagi uczestnikom spotkania na wątpliwości co do zgodności podejmowanych podczas tego spotkania działań, rozmów lub ustaleń z przepisami, o których mowa w ust. 7 i wezwania do ich zaprzestania, do czasu ustalenia braku takiej niezgodności,
  6. Podczas spotkań, o których mowa w ust. 7 zakazane jest w szczególności:
   • jakiekolwiek zachowanie polegające na ustalaniu przez uczestników spotkania, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub odsprzedaży produktów (tzw. zmowy cenowe),
   • formalne lub nieformalne prowadzenie rozmów, zawieranie porozumień lub dokonywanie ustaleń pomiędzy konkurentami albo wymiana informacji na temat stosowanych cen, warunków wyceny i sprzedaży, kosztów produkcji lub dystrybucji oraz sposobu ich kalkulowania, klientów lub dostawców, źródeł dostaw, danych o produkcji, zasobach, działaniach marketingowych lub promocyjnych, wielkości sprzedaży, stosowanej technologii i planowanych inwestycjach oraz jakichkolwiek innych poufnych danych specyficznych dla konkretnych uczestników rynku,
  7. Zakaz, o którym mowa w lit. f) nie obejmuje:
   • spraw istotnych dla branży, niemających charakteru poufnego, w tym standardów branżowych, zagadnień środowiskowych, zdrowia i bezpieczeństwa, spraw z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz kwestii regulacyjnych,
   • publicznie dostępnych informacji o zjawiskach rynkowych,
   • działań branży w obszarze public-relations i reprezentacji interesów,
   • wymiany danych statystycznych, pod warunkiem, że chodzi o dane ogólne, historyczne i niemające charakteru poufnego, o dane zawierające zagregowane informacje dotyczące co najmniej 3 niezależnych podmiotów zaprezentowane w sposób uniemożliwiający identyfikację tych podmiotów, lub o dane odpowiednio opracowane przez niezależny podmiot w sposób zapewniający ich poufność.

§9 SPRAWY FINANSOWE

 1. Majątek Związku tworzony jest:
  1. Ze składek członkowskich,
  2. Z darowizn, spadków i zapisów,
  3. Z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  4. Z dochodów z majątku Związku.
 2. W celu realizacji celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, PKD 91.11 .Z,
  2. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, PKD 73.10.F,
  3. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD 80.42.B,
  4. Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 74.13.Z,
  5. Reklama, PKD 74.40.Z,
  6. Wydawanie książek, PKD 22.11 .Z,
  7. Wydawanie gazet, PKD 22.12.Z,
  8. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, PKD 22.13.Z,
  9. Działalność wydawnicza pozostała, PKD 22.15.Z,
  10. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmienniczych, PKD 52.47.
 3. Dla realizacji celów statutowych Związek może także uczestniczyć jako akcjonariusz (udziałowiec) w spółkach, spółdzielniach, innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Związek może być także fundatorem w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40) w odniesieniu do fundacji ustanawianych dla realizacji celów zgodnych z celami i zadaniami statutowymi Związku.
 4. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust.2 i 3 mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Związku.
 5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, jednakże pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2007.
 6. Związek odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. W żadnym wypadku członkowie Związku nie odpowiadają za zobowiązania Związku własnym majątkiem.
 7. Związek posiada fundusz statutowy, którego środki mogą być przeznaczone na cele statutowe lub pokrycie ewentualnych strat.
 8. Zasady sporządzania oraz zatwierdzania budżetu i rocznego sprawozdania finansowego Związku są szczegółowo określone w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej.

§10 LIKWIDACJA ZWIĄZKU

 1. W razie podjęcia decyzji o likwidacji Związku, Walne Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu Związku decyduje o przeznaczeniu majątku Związku oraz o sposobie przeprowadzenia likwidacji.
 2. Jako likwidator działa Prezes Zarządu, względnie inna osoba ustanowiona przez Walne Zgromadzenie.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Związku.
 2. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2029). Tekst niniejszego Statutu uchwalono na Zgromadzeniu Członków Założycieli Związku w dniu 31 maja 2006 roku, w Warszawie ze zmianami wprowadzonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23 listopada 2006 roku, zmianami wprowadzonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 7 listopada 2007 roku, zmianami wprowadzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24 czerwca 2008 roku, zmianami wprowadzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 16 czerwca 2010 roku, oraz zmianami wprowadzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 21 czerwca 2012r. i Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 10 czerwca 2014 roku 

 

Prezes Zarządu INFARMY

Pobierz plik Rozmiar
Statut Związku 1,69 MiB
2020 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0391 s, time: 0,0436 s cache, query: 21, querytime: 0,0045 s