Statut Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Statut Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm farmaceutycznych INFARMA określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku. Poniżej znajduje się tekst jednolity Statutu, ze zmianami przyjętymi na Walnym Zgromadzeniu 10 czerwca 2014 roku.

§ 1 Nazwa, forma prawna, siedziba

 1. Niniejszym tworzy się związek pracodawców pod nazwą „Związek Pracodawców  Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA” zwany dalej "Związkiem", który jest związkiem zrzeszającym pracodawców będących międzynarodowymi innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi prowadzącymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów leczniczych.
 2. Związek jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną, działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Związek posiada osobowość prawną, a działalność swoją opiera na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Związek może zatrudniać pracowników.
 4. Siedzibą Związku jest Warszawa.
 5. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
 6. Związek może utworzyć własne godło, posługiwać się znakiem graficznym, używać nazwy skróconej „Związek Pracodawców INFARMA” oraz skrótu „ZP INFARMA”.
 7. Związek może współtworzyć federacje i konfederacje.
 8. Związek może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji pracodawców oraz innych organizacji, których cel służy realizacji zadań statutowych Związku.
 9. Dla potrzeb niniejszego Statutu wprowadza się następujące znaczenia poniższych pojęć:
  1. Ustawa - aktualnie obowiązująca ustawa - prawo farmaceutyczne,
  2. Innowacyjna firma farmaceutyczna - podmiot, którego działania mają na celu postęp w zakresie zapobiegania lub leczenia chorób i/lub metod prowadzących do zmniejszania cierpień powodowanych chorobą,
  3. Oryginalny produkt leczniczy - produkt zawierający innowacyjną substancję czynną lub mieszaninę takich substancji, przeznaczony do zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi, lub podawana człowiekowi w celu postawienia diagnozy lub przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego,
  4. Kodeks etyki marketingowej – Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeks Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA lub jakikolwiek inny Kodeks/Kodeksy, które zastąpią powyższe Kodeksy.

§ 2 Zadania i cele Związku

 1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków, w Polsce i w Unii Europejskiej oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych w Polsce, przede wszystkim poprzez promocję innowacji wynikającej z badań naukowych oraz innowacyjnych leków zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach przez:
  1. Ochronę praw członków Związku oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów,
  2. Ułatwianie pacjentom dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych produktów leczniczych,
  3. Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności,
  4. Działania na rzecz uczciwej konkurencji w obszarze przemysłu i usług farmaceutycznych.
  5. Propagowanie ścisłego przestrzegania zasad etycznych oraz innych zasad przyjmowanych dobrowolnie przez przemysł farmaceutyczny,
  6. Propagowanie ścisłego przestrzegania standardów oraz norm rejestracji, produkcji i badań klinicznych produktów leczniczych obowiązujących w Unii Europejskiej.
 2. Celem Związku jest również zapewnianie członkom Związku optymalnych warunków prowadzenia działalności i rozwoju, poprzez dokonywanie odpowiednich działań  i zajmowanie odpowiednich postaw w celu umocnienia pozycji innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce, przez:
  1. Identyfikację i eliminowanie przyczyn zjawisk zagrażających rozwojowi innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce,
  2. Dostarczanie informacji skierowanej do Parlamentu, Rządu i Samorządów na temat funkcjonowania innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce,
  3. Prezentację opinii dotyczących przepisów prawa i kierunków polityki Państwa dotyczącej funkcjonowania innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia,
  4. Dozwolone przez prawo działania lobbingowe w obszarze innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia,
  5. Poszukiwanie rozwiązań dla problemów ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia w Polsce,
  6. Współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami nauki i biznesu w zakresie branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia,
  7. Rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji między członkami  Związku,
  8. Współpracę z organizacjami świadczącymi usługi na rzecz firm farmaceutycznych,
  9. Oferowanie wybranych usług o ogólnym znaczeniu dla większości członków.
 3. W ramach realizacji swoich zadań Związek ustala następujące długoterminowe cele:
  1. Propagowanie wśród wszystkich podmiotów uczestniczących w opiece zdrowotnej, (władz, pacjentów, organizacji oraz innych strategicznych partnerów) wartości, jakie oryginalne produkty farmaceutyczne mają dla pacjentów i dla systemu opieki zdrowotnej jako całości,
  2. Stworzenie warunków gospodarczych, których efektem będzie:
   1. Ułatwienie równego dostępu pacjentów do oryginalnych produktów leczniczych,
   2. Ulepszenie i uproszczenie dostępu pacjentów do oryginalnych produktów leczniczych,
   3. Zapewnienie równego dostępu dla wszystkich typów oryginalnych produktów leczniczych w zakresie rejestracji, uzyskania cen i refundacji,
  3. Wzmocnienie pozycji międzynarodowego innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce.
 4. Związek realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prezentowanie swoich opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia organom władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz społeczeństwu, za pośrednictwem mediów,
  2. Współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak Parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie i aptekarskie, pacjenci, politycy, media i inni strategiczni partnerzy,
  3. Współpracę z innymi profesjonalnymi organizacjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia,
  4. Uczestniczenie w procesie tworzenia rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz odgrywanie wiodącej i aktywnej roli w uzgodnieniach mających na celu dalsze ulepszania systemu ochrony zdrowia, łącznie z jego finansowaniem,
  5. Działalność publikacyjną i wydawniczą w zakresie prezentacji oraz upowszechniania misji Związku w środowisku związanym z innowacyjnym przemysłem farmaceutycznym i ochroną zdrowia,
  6. Uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia Związku wydarzeniach politycznych, naukowych, marketingowych itp., związanych z przemysłem farmaceutycznym i ochroną zdrowia w Polsce i za granicą,
  7. Wykazanie korzyści wynikających z przeprowadzania badań i wdrażania nowoczesnych technologii farmaceutycznych,
  8. Promowanie badań i rozwoju oryginalnych produktów leczniczych w Polsce,
  9. Wzmocnienie etyki zawodowej,
  10. Organizowanie pomocy prawnej i informacji ekonomicznej w zakresie działalności prowadzonej przez członków,
  11. Organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów i szkoleń.

§ 3 Członkostwo

 1. Członkami Związku mogą być po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Statucie osoby prawne będące firmami farmaceutycznymi oraz oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych będących firmami farmaceutycznymi, działające w Polsce zgodnie z przepisami prawa polskiego, przestrzegające zasad i norm wymienionych jako cele Związku w niniejszym Statucie oraz będące w rozumieniu prawa polskiego pracodawcami.
 2. Członkostwo w Związku jest dobrowolne.
 3. Wniosek o przyjęcie w poczet członków jest składany Zarządowi w formie pisemnej deklaracji.
 4. Członka Związku reprezentuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Członka Związku może reprezentować pełnomocnik powołany przez organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu, legitymujący się pisemnym pełnomocnictwem.

  1. O przyznaniu członkostwa decyduje Zarząd, po złożeniu przez zainteresowanego kandydata pisemnej deklaracji, wyrażającej wolę przystąpienia do Związku.
  2. Decyzja Zarządu jest podejmowana w oparciu o Statut Związku oraz własną ocenę kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem celów firmy farmaceutycznej będącej kandydatem. W tym celu Zarząd może zaprosić przedstawicieli kandydata do zaprezentowania podczas posiedzenia Zarządu priorytetów i dotychczasowych osiągnięć firmy będącej kandydatem.
  3. W wypadku, gdy Zarząd odmówi przyjęcia kandydata, kandydat może odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w tym zakresie ostateczna
 5. Ust. 5 nie ma zastosowania w stosunku do członków założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do rejestru.
 6. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. Wystąpienia członka ze Związku z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie,
  2. Utraty przez członka Związku statusu pracodawcy w rozumieniu Ustawy, o której mowa w § 1 ust.2 niniejszego Statutu,
  3. Likwidacji firmy farmaceutycznej będącej członkiem Związku,
  4. Decyzji o skreśleniu z listy członków, podjętej przez Sąd Dyscyplinarny w przypadku, gdy członek w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu lub uchwały organów Związku. Od uchwały Zarządu, Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty powzięcia przez zainteresowanego wiadomości o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
  5. Podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu członkostwa,
  6. Niezapłacenia składki członkowskiej lub jej części przez okres trzech miesięcy od daty upływu terminu wymaganego do wpłaty składki, wskazanego na rachunku lub fakturze wystawionej przez Związek,
  7. Podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu członkostwa w przypadku, gdy członek w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu, uchwały organów Związku, lub gdy jego postępowanie jest sprzeczne z przyjmowanymi w niniejszym Statucie zasadami etyki marketingowej i dobrymi obyczajami kupieckimi.
 7. W wypadkach określonych w pkt. 7 (a), (b) i (c) skreślenie z listy członków następuje po przedstawieniu dokumentów lub powzięciu odpowiedniej informacji przez Związek. W wypadku określonym w pkt. 7 (f) i (g) skreślenie z listy członków następuje na podstawie decyzji Zarządu. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty powzięcia przez zainteresowanego wiadomości o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 8. W wypadku, gdy członek Związku odwoła się do Walnego Zgromadzenia od decyzji o skreśleniu go z listy członków lub pozbawieniu członkostwa, do chwili podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, członek ten nie korzysta z uprawnień przewidzianych dla członków Związku w niniejszym Statucie.
 9. Z chwilą ustania członkostwa, wygasają prawa i obowiązki członka Związku, za wyjątkiem obowiązku opłacenia zaległych składek, oraz obowiązku opłacenia składki bieżącej za rok, w którym ustaje członkostwo wskutek wypowiedzenia, proporcjonalnie do okresu trwania członkostwa w danym roku kalendarzowym.
 10. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.
 11. Członkom Związku przysługują następujące prawa:
  1. Uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek, uczestniczenia w pracach Związku i jego organów,
  2. Korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Związku, przy czym zapytania i zlecenia członków wymagające szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane ze zleceniodawcą po cenie kosztów własnych Związku,
  3. Korzystania ze składników majątkowych Związku zakupionych do wspólnego użytku członków,
  4. Korzystania z innej pomocy i usług Związku, przy czym zlecenia szczególnie pracochłonne mogą być rozliczane ze zleceniodawcą po cenie kosztów własnych Związku,
  5. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu i współdecydowania o sprawach Związku,
  6. Bierne prawo wyborcze do organów  Związku,
  7. Prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.
 12. Obowiązki członków Związku są następujące:
  1. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał organów Związku,
  2. Nie podejmowanie działań sprzecznych z celami Związku,
  3. Zachowanie zasad poufności w sprawach wewnętrznych Związku,
  4. popieranie celów i przedsięwzięć  Związku,
  5. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach określonych w Statucie lub przez Walne Zgromadzenie,
  6. Czynne uczestnictwo w pracach Związku.
 13. Wysokość i zmiana terminów opłacania składek członkowskich są ustalane przez Walne Zgromadzenie.
 14. Wysokość składek dla członków Związku ustala się w następujący sposób:
  1. Wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od obrotu członka w ostatnim roku kalendarzowym, bez uwzględnienia eksportu, ustalonego na podstawie raportów opublikowanych przez firmę zajmująca się badaniem statystyki sprzedaży leków danej firmy farmaceutycznej za cały ostatni rok lub na podstawie obrotu ujawnionego w dokumentach księgowych członka. Wysokość składek może zostać zmieniona przez Walne Zgromadzenie, które może również zdecydować o nałożeniu na członków składki dodatkowej. Zmiana składki członkowskiej oraz nałożenie na członków składki dodatkowej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej przez 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków,
  2. Zadeklarowana przez członków wysokość obrotu podlega weryfikacji przez Zarząd  Związku,
  3. Składki są opłacane rocznie, najpóźniej do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10, tj. obowiązku opłacenia składki za dany rok kalendarzowy, proporcjonalnie do okresu trwania członkostwa.

§ 4 Organy Związku

 1. Organami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Rada Nadzorcza,
  4. Sąd Dyscyplinarny.
 2. Jeżeli Statut nie przewiduje inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 członków w przypadku Walnego Zgromadzenia i Zarządu oraz 2/3 członków danego organu w przypadku innych organów Związku. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zwykła większość głosów jest wówczas, gdy liczba głosów "za" przewyższa liczbę głosów "przeciw", bez uwzględnienia głosów "wstrzymujących się".
 3. Członkowie Związku mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem ustanowionych na piśmie pełnomocników. Warunkiem udziału członków w Walnym Zgromadzeniu jest nie zaleganie z opłatą składek członkowskich (członkowie, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez prawa udziału w głosowaniach).
 4. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie.
 5. Ilość głosów przysługujących jednemu członkowi na Walnym Zgromadzeniu jest uzależniona od wysokości rocznego obrotu za poprzedni rok członka Związku:
  Roczny obrót za poprzedni rok (PLN) Liczba głosów
  do 98 milionów 1
  powyżej 98 milionów do 293 milionów 2
  powyżej 293 milionów do 489 milionów 3
  powyżej 489 milionów 4
 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pocztą elektroniczną, faksem, pocztą kurierską lub listem poleconym przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom porządek dzienny Zgromadzenia.
 7. W przypadkach szczególnych, gdy organy Związku uznają to za wskazane, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd musi zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli tego żąda jedna piąta członków lub na wniosek Rady Nadzorczej. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi być określony przedmiot tego Zgromadzenia oraz jego termin. O terminie i przedmiocie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pocztą elektroniczną, faksem, pocztą kurierską lub listem poleconym przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia.
 8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach zapowiedzianych w zawiadomieniu.
 9. Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa członków Związku, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały, w tym uchwały zmieniające Statut Związku, mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych na Zgromadzeniu, o ile uczestniczy  w nim co najmniej 30% członków.
 10. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie.
 11. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku gdy Prezes lub Wiceprezes Zarządu nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrany inny, obecny członek Zarządu. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane lub utrwalane w formie elektronicznej. Protokół pisemny podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz Dyrektor Generalny. W wypadku innego trybu prowadzenia obrad Biuro Związku rejestruje przebieg obrad w formie elektronicznej a następnie sporządza stenogram pisemny przedstawiający wyniki głosowania oraz treść podjętych uchwał. Stenogram doręczany jest członkom Związku w terminie 14 dni od dnia odbycia Zgromadzenia.
 12. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Zgromadzenie na wniosek członka zarządzi głosowanie tajne.
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały na posiedzeniach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, na przykład poprzez telekonferencje, wideo-konferencje. Tryb przeprowadzenia obrad określa Zarząd Związku.
  2. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Związku będą powiadomieni o treści projektów takich uchwał oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Związku, który brał udział w głosowaniu. W trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie jest możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wyboru i odwołania członków organów Związku oraz w sprawach podwyższenia składek członkowskich, jak również nałożenia na członków dodatkowych składek członkowskich oraz w sprawach odwołań od uchwał Zarządu o pozbawieniu członkostwa.
 13. Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego. Ta sama osoba może być wybrana w skład tylko jednego organu Związku. W skład jednego organu może wchodzić tylko jeden przedstawiciel danego członka Związku. Kandydaci na członka danego organu, wybieranego przez Walne Zgromadzenie wyrażają zgodę na kandydowanie pisemnie bądź ustnie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Kandydaci przed głosowaniem mogą zaprezentować swoją kandydaturę na posiedzeniu.
 14. Zarząd składa się z 5-9 członków, Rada Nadzorcza z 2-4 członków, Sąd Dyscyplinarny jest dwuinstancyjny i w pierwszej instancji liczy 5, a w drugiej 7 członków. Każdy członek Związku biorący udział w Walnym Zgromadzeniu może zgłosić kandydaturę/kandydatury do organów Związku, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, wyłącznie w imieniu reprezentowanego przez niego pracodawcy, będącego członkiem Związku i w liczbie nie przekraczającej 3 członków Zarządu oraz 1 członka Rady Nadzorczej. Wyboru członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem, że członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej Związku może być wyłącznie Prezes Zarządu bądź członek Zarządu danej firmy członkowskiej albo Dyrektor Generalny w tej firmie.  Wyboru każdego z członków organów dokonuje się w osobnym głosowaniu. 
 15. W wypadku, gdy w trakcie kadencji liczba członków Zarządu spadnie poniżej pięciu, w terminie 1 miesiąca musi zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyboru brakujących członków Zarządu. W pozostałych wypadkach uzupełnienie składu Zarządu nastąpi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 16. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu, Rady Nadzorczej, Sądu Dyscyplinarnego zostaną ustalone w Regulaminach ich działania.
 17. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec innych organów Związku. Zarząd decyduje o przyporządkowaniu poszczególnych obszarów działalności Związku poszczególnym członkom Zarządu.
 18. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego.
 19. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego wybierają ze swego grona Przewodniczącego Sądu każdej z instancji. W pracach Sądu Dyscyplinarnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Sąd eksperci z Listy Ekspertów, utworzonej przez Zarząd.
 20. Kadencja Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego trwa dwa lata, przy czym dopuszczalny jest ponowny wybór danej osoby na członka tych organów na drugą bezpośrednio następującą kadencję organu. Ponowny wybór danej osoby na członka Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego jest możliwy po przerwie trwającej jedną kadencję.

§ 5 Kompetencje organów Związku

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. Kształtowanie polityki Związku, w szczególności planu działania i budżetu Związku,
  2. Zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
  3. Rozpatrywanie odwołania w przypadku odmowy zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą,
  4. Dokonywania wyboru i odwoływania członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego,
  5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Dyscyplinarnego w sprawach określonych Statutem,
  6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  7. Podjęcie uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku,
  8. Ustalanie wysokości i trybu płatności składki członkowskiej,
  9. Wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał w ważniejszych sprawach dotyczących Związku,
  10. Uchwalanie Regulaminu Zarządu, Rady Nadzorczej,
  11. Zmiana Statutu,
  12. Rozwiązanie Związku.
 2. Zmiana Statutu może być uchwalona większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Związku. Jeżeli jednak Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zmiana Statutu może być uchwalona zwykłą większością głosów przez członków obecnych na Zgromadzeniu. Rozwiązanie Związku wymaga uchwały podjętej przez 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Koordynowanie bieżącej działalności Związku,
  2. Przyjęcie przedstawionej przez Dyrektora Generalnego długoterminowej strategii działania Związku,
  3. Zatrudnianie Dyrektora Generalnego,
  4. Nadzorowanie wykonywania przez Dyrektora Generalnego przyjętej strategii Związku, obowiązków określonych w uchwale o zatrudnieniu Dyrektora Generalnego oraz innych uchwał organów Związku,
  5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka,
  6. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia projektu budżetu i rocznego planu działania Związku,
  7. Sporządzanie sprawozdania finansowego Związku i podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku,
  8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka oraz w przypadkach określonych w Statucie, podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa w Związku,
  9. Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
  10. Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
  11. Podjęcie, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, uchwały o zatwierdzeniu regulaminu funkcjonowania Sądu Dyscyplinarnego oraz regulaminu funkcjonowania grup roboczych i dokonywanie wszelkich zmian w tych regulaminach,
  12. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej,
  13. Reprezentowanie na zewnątrz uzgodnionych stanowisk Związku,
  14. Koordynowanie wykonania rocznego planu działania Związku, w tym działalności grup roboczych i dokonywanie wszelkich zmian w tych dokumentach,
  15. Tworzenie Listy Ekspertów Sądu Dyscyplinarnego – ekspertów różnych obszarów działalności farmaceutycznej (zarówno z firm członkowskich, jak i spoza),
  16. Podejmowanie uchwał w sprawie ubiegania się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są członkowie Zarządu według zasad określonych w Regulaminie Zarządu:
  1. Zaciąganie zobowiązań do sumy 20.000 zł wymaga zgody i podpisu jednego członka Zarządu,
  2. Zaciąganie zobowiązań przekraczających sumę 20.000 zł wymaga zgody i podpisów dwóch członków Zarządu.
 5. Z posiedzeń Zarządu, które winny odbywać się, co najmniej raz na kwartał, sporządzany jest protokół.
 6. Do podstawowych zadań Prezesa Zarządu należy kierowanie Zarządem i prowadzenie zebrań Zarządu.
  1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1. Bieżąca kontrola działalności Związku pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień Statutu dokonywana, co najmniej raz na kwartał,
   2. Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Związku,
   3. Sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności i przedstawienie go na Walnym Zgromadzeniu,
   4. Stawianie wniosku, co do udzielenia absolutorium Zarządowi,
   5. Podjęcie, w porozumieniu z Zarządem, uchwały o zatwierdzeniu regulaminu funkcjonowania Sądu Dyscyplinarnego oraz dokonywanie wszelkich zmian w tych regulaminach,
   6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej lub odmawiającej zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  2. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały odmawiającej zatwierdzenia sprawozdania finansowego, Zarządowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 7. Sąd Dyscyplinarny czuwając nad przestrzeganiem przez członków Związku postanowień niniejszego Statutu, uchwał organów Związku i obowiązujących zasad etyki, przeprowadza postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Związku na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania złożonego przez Zarząd  lub członka Związku. Zarząd Związku może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania z własnej inicjatywy lub na skutek zawiadomienia złożonego przez podmiot nie będący członkiem Związku.
  1. Sąd Dyscyplinarny jest właściwy również w zakresie:
   1. Opiniowania wszelkich zgłoszonych przez członków Związku lub którykolwiek z jego organów, kwestii związanych ze zgodnością z Kodeksem Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksem Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, prowadzenia reklamy przez członków Związku,
   2. Wydawania opinii dotyczącej zasadności założenia przez Zarząd wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego na skutek zawiadomienia złożonego przez podmiot nie będący członkiem Związku,
   3. Wydawania opinii w sprawach zgodności z Kodeksem złożonych przez członków Związku.
  2. Sprawy, o których mowa w ust. 8a, rozpatruje jeden sędzia Sądu Dyscyplinarnego wskazany przez Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji
 8. W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Dyscyplinarny orzeka kary wskazane w niniejszym statucie.
  1. Karami dyscyplinarnymi są:
   1. Upomnienie,
   2. Nagana,
   3. Pozbawienie członkostwa w Związku,
   4. Inne kary do nakładania których Sąd Dyscyplinarny uprawniony jest na mocy Kodeksu/Kodeksów obowiązujących w Związku.

§ 5a

 1. Do kierowania działalnością Związku powołuje się stanowisko Dyrektora Generalnego, którego zadaniem jest czuwanie nad ochroną interesów członków Związku.
 2. Dyrektor Generalny zatrudniany jest przez Zarząd na mocy uchwały, która określa zakres jego obowiązków oraz składniki i wysokość wynagrodzenia.
 3. Do kompetencji Dyrektora Generalnego należy:
  1. Kierowanie pracami Związku, zgodnie ze statutem i uchwałami organów Związku,
  2. Opracowanie długoterminowej strategii działania Związku,
  3. Uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach organów Związku,
  4. Reprezentowanie na zewnątrz uzgodnionych stanowisk Związku,
  5. Zarządzanie bieżącą działalnością Biura, w tym personelem zatrudnionym w Biurze, w szczególności wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z art. 31 Kodeksu Pracy, w ramach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.
 4. Zarząd może upoważnić Dyrektora do dokonywania czynności należących do kompetencji Zarządu.
 5. Dyrektor Generalny upoważniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu Związku lub do zaciągania zobowiązań majątkowych do łącznej sumy 20.000 zł, zgodnie z przyjętym budżetem Związku oraz innymi regulacjami wewnętrznymi Związku, w szczególności uchwałami organów statutowych Związku.

§ 6 Organizacja wewnętrzna Związku

 1. Dla obsługi administracyjnejZwiązku tworzy się Biuro Związku.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Generalny.
 3. Organizację wewnętrzną i zadania Biura Związku określa regulamin wewnętrzny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 4. W celu realizacji poszczególnych zadań Związek może tworzyć stałe lub ad hoc grupy robocze. W skład poszczególnych grup będą powoływane osoby wskazane przez członków Związku.
 5. Skład oraz zasady działania poszczególnych grup roboczych określają procedury wewnętrzne zatwierdzone przez Zarząd.
 6. Koszty utrzymania Biura pokrywa się ze środków finansowych Związku.

§ 7 Sprawy finansowe

 1. Majątek Związku powstaje:
  1. Ze składek członkowskich,
  2. Z darowizn, spadków i zapisów,
  3. Z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  4. Z dochodów z majątku Związku.
 2. W celu realizacji celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, PKD 91.11.Z,
  2. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, PKD 73.10.F,
  3. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD 80.42.B,
  4. Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 74.13.Z,
  5. Reklama, PKD 74.40.Z,
  6. Wydawanie książek, PKD 22.11.Z,
  7. Wydawanie gazet, PKD 22.12.Z,
  8. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, PKD 22.13.Z,
  9. Działalność wydawnicza pozostała, PKD 22.15.Z,
  10. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmienniczych, PKD 52.47.
 3. Dla realizacji celów statutowych Związek może także uczestniczyć jako akcjonariusz (udziałowiec) w spółkach, spółdzielniach, innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust.2 i 3 mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Związku.
 5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, jednakże pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2007.
 6. Związek odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. W żadnym wypadku członkowie Związku nie odpowiadają za zobowiązania Związku własnym majątkiem.
 7. Związek posiada fundusz statutowy, którego środki mogą być przeznaczone na cele statutowe lub pokrycie ewentualnych strat.
 8. Zasady sporządzania oraz zatwierdzania budżetu i rocznego sprawozdania finansowego Związku są szczegółowo określone w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 8 Likwidacja Związku

 1. W razie likwidacji Walne Zgromadzenie, w uchwale o rozwiązaniu Związku decyduje o przeznaczeniu majątku Związku oraz o sposobie przeprowadzenia likwidacji.
 2. Jako likwidator działa z urzędu Prezes, względnie inna osoba ustanowiona przez Walne Zgromadzenie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Związku.
 2. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców z późniejszymi zmianami.

Tekst niniejszego Statutu uchwalono na Zgromadzeniu Członków Założycieli Związku w dniu 31 maja 2006 roku, w Warszawie ze zmianami wprowadzonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23 listopada 2006 roku, zmianami wprowadzonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 7 listopada 2007 roku, zmianami wprowadzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24 czerwca 2008 roku, zmianami wprowadzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 16 czerwca 2010 roku, oraz zmianami wprowadzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 21 czerwca 2012r. i Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 10 czerwca 2014 roku.

Prezes Zarządu INFARMY

Pobierz plik Rozmiar
Statut INFARMY 0,5 MiB
2018 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,4411 s, time: 0,4449 s cache, query: 18, querytime: 0,0038 s