IMI – Inicjatywa Leków Innowacyjnych

Innovative Medicines Initiative (IMI) to program badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym, reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Zadaniem IMI jest działanie na rzecz poprawy zdrowia publicznego poprzez przyspieszanie opracowywania leków innowacyjnych oraz dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii, szczególnie w obszarach, w których potrzeby medyczne i społeczne nie są zaspokajane.

W ramach programu oferowane są, na zasadach konkursowych, dotacje m.in. dla zespołów akademickich, instytutów badawczych, organizacji pacjentów, organizacji pozarządowych, szpitali, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych jednostek, które mogą tworzyć konsorcja współpracujące z wiodącymi firmami z branży farmaceutycznej w ramach nowatorskich projektów badawczych w zakresie biomedycyny.

Podejście to okazało się bardzo skuteczne i projekty IMI przyczyniają się do postępów w opracowywaniu nowych terapii w różnych obszarach.

IMI ustanowiono w 2008 r. jako partnerstwo publiczno-prywatne między Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a europejskim przemysłem farmaceutycznym reprezentowanym przez EFPIA – Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych.

Partnerstwo odnowiono w 2014 r. poprzez ustanowienie IMI2.

Program IMI2 został zbudowany na sukcesach IMI1 i nadal koncentruje się na potrzebach pacjentów i społeczeństwa oraz na przyspieszaniu dostępu do innowacyjnych terapii.

Więcej na temat historii IMI

IMI ogłasza dwa razy w roku kolejne zaproszenia do składania wniosków, dając badaczom z różnych dziedzin możliwość uczestnictwa w ambitnych projektach, które przygotowują warunki do opracowania przełomowych leków.

Obecnie IMI prowadzi ponad kilkadziesiąt projektów badawczych.

Więcej informacji o programie IMI 

Budżet IMI na okres 2008-2024 wynosi ponad 5 miliardów euro, co sprawia, że jest to największe partnerstwo publiczno-prywatne na świecie, prowadzące badania w zakresie zdrowia.

Połowa tej kwoty pochodzi z unijnych programów na rzecz badań naukowych i innowacji, siódmego programu ramowego i programu Horyzont 2020.

Druga połowa pochodzi od dużych firm i organizacji, głównie od firm farmaceutycznych należących do EFPIA.

Nie otrzymują one funduszy UE, lecz wnoszą wkład rzeczowy w realizację projektów, np. inwestując czas badaczy lub zapewniając dostęp do obiektów i zasobów badawczych.

Więcej informacji o modelu finansowania projektów w ramach IMI

Strona internetowa IMI: www.imi.europa.eu
Biuletyn IMI: https://www.imi.europa.eu/content/subscribe-imi-newsletter
Kontakt e-mail: INFODESK@imi.europa.eu
Twitter IMI: @IMI_JU
Krajowy kontakt IMI: http://www.kpk.gov.pl/

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,1555 s, time: 1,3644 s database, query: 293, querytime: 0,2090 s