Sąd Dyscyplinarny

Sąd Dyscyplinarny, zgodnie z postanowieniami statutu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm farmaceutycznych INFARMA, dba o przestrzeganie przez członków związku postanowień tegoż statutu, uchwał organów związku lub obowiązujących zasad etyki marketingowej, w tym wynikających z Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA.

W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez członka INFARMY postanowień statutu lub uchwał organów związku, sąd dyscyplinarny pierwszej instancji może zdecydować o skreśleniu z listy członków związku i podać ten fakt do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej związku.

Obecny skład Sądu Dyscyplinarnego INFARMY.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1437 s, time: 0,1650 s cache, query: 41, querytime: 0,0213 s