Wartość innowacji

Istnieje ścisły związek między inwestycjami w zdrowie i ochronę zdrowia a stanem zdrowia społeczeństwa. Dostęp do innowacyjnego leczenia ma bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa – dzięki temu możemy żyć dłużej i w lepszym zdrowiu.

Wartość innowacji

Szeroki dostęp do nowoczesnej farmakoterapii przekłada się z kolei na zmniejszenie wydatków związanych z ochroną zdrowia i ubezpieczeniami społecznymi. Zdrowa i konkurencyjna gospodarka potrzebuje zdrowego społeczeństwa.

W Polsce wydatki na leki innowacyjne są traktowane jako koszt dla systemu i obciążenie dla finansów publicznych. Wiele nowoczesnych leków nie trafia na listę refundacyjną, przez co polski pacjent nie ma do nich dostępu. Tymczasem skuteczne leczenie pacjentów z wykorzystaniem nowoczesnych terapii owocuje mniejszą liczbą powikłań i ciężkich stanów, co ogranicza wydatki NFZ i ZUS w przyszłości. Zdrowsi pacjenci nie tylko generują mniejsze koszty dla systemu ochrony zdrowia, ale są również bardziej produktywni w pracy. Z kolei wyższy poziom zdrowotności społeczeństwa przekłada się na lepsze wyniki gospodarcze kraju. Zdrowsi ludzie pracują dłużej i bardziej wydajnie, z większą motywacją. Wydatki, które są ponoszone na leczenie mogą być w zdrowszym społeczeństwie przesuwane na cele rozwojowe. Zatem wydatki na podniesienie poziomu zdrowia są inwestycją w gospodarkę Polski.

Polska ma ujemny przyrost naturalny (-0,5%). Oznacza to, że przybywa osób starszych, które potencjalnie spowodują większe publiczne wydatki na ochronę zdrowia. Zapewniając powszechny dostęp do nowoczesnego leczenia można poprawić stan zdrowia seniorów, dzięki czemu będą mogli oni dłużej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. 

Innowacyjny przemysł farmaceutyczny odgrywa ważną rolę w rozwoju innowacyjnej gospodarki – jest liderem w obszarze badań i rozwoju. W Europe innowacyjne firmy farmaceutyczne wydają na ten cel 15,1% swoich przychodów netto. Dla porównania, drugim sektorem wydającym najwięcej na ten cel jest branża informatyczna – 9,5%.

Oprócz udziału w zwiększaniu innowacyjności gospodarki innowacyjne firmy farmaceutyczne w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju samej medycyny w Polsce poprzez wsparcie udziału lekarzy w szkoleniach i wydarzeniach naukowych. Te działania edukacyjne poświęcone są nie tylko terapiom na bazie już produkowanych leków, ale również dotyczą ogólnych umiejętności zawodowych lekarzy a także dają możliwość zdobycia najnowszej światowej wiedzy medycznej. Również dzięki prowadzonym w Polsce badaniom klinicznym polscy naukowcy mogą pracować przy międzynarodowych projektach badawczych i uczestniczyć w rozwoju najbardziej innowacyjnych technologii medycznych. Zdobyty w ten sposób kapitał ludzki ma duży potencjał zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w przyszłości. Wszelkie wsparcie finansowe dla lekarzy i organizacji ochrony zdrowia przekazywane jest przez innowacyjne firmy farmaceutyczne w oparciu o wysokie standardy etyki i przejrzystości. Standardy te, uregulowane w Kodeksie Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego oraz Kodeksie Przejrzystości, są wspólne dla całej innowacyjnej branży farmaceutycznej w Europie.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0816 s, time: 0,0957 s cache, query: 42, querytime: 0,0141 s