Medycyna personalizowana

Standardowe podejście do leczenia oznacza: jeden lek dla wszystkich chorych na daną chorobę. Medycyna personalizowana natomiast zakłada odpowiednie leczenie odpowiedniego pacjenta w odpowiednim czasie.

Medycyna personalizowana, nazywana również medycyną precyzyjną, dynamicznie się rozwija, wykorzystując narzędzia diagnostyczne do identyfikacji mechanizmów powstawania chorób. Pozwala to na ustalenie zindywidualizowanego postępowania medycznego dla danego pacjenta.

Standardowe podejście do leczenia oznacza: jeden lek dla wszystkich chorych zastosowany w leczeniu  danej choroby.

Medycyna personalizowana zakłada natomiast zastosowanie terapii specjalnie dobranej do potrzeb konkretnego pacjenta – tzw. terapii celowanej – przynoszącej lepsze rezultaty i minimalizującej działania niepożądane.

W stosowaniu nowoczesnych terapii coraz częściej i skuteczniej wykorzystuje się wiedzę o mechanizmach powstawania chorób, sięgając aż do ich podłoża genetycznego. Naukowcy, chcąc skutecznie stosować terapie celowane, projektują rozwiązania, których skuteczność zależy od kompleksowej diagnostyki polegającej na określeniu mechanizmu powstania choroby, z wykorzystaniem specyficznych markerów oraz cech fenotypu i genotypu chorego.

Dobór odpowiedniej terapii, uwzględniającej indywidualne cechy pacjenta i choroby znacznie zwiększa szanse na jej zahamowanie, czy całkowite wyleczenie. Terapie celowane od szeregu lat są refundowane w Polsce, dzięki czemu część pacjentów może już teraz korzystać z dobrodziejstw innowacyjnego leczenia. Niestety, w związku z ograniczonym dostępem do wysokiej jakości badań patomorfologicznych i genetycznych, polscy pacjenci nadal borykają się z barierami ograniczającymi możliwość korzystania z terapii personalizowanych. Sytuacja ta dotyczy w szczególności pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe.

Pomimo przeprowadzonych niedawno zmian w zasadach finansowania badań genetycznych, w Polsce nadal istnieją przeszkody organizacyjno-prawne ograniczające możliwość korzystania z terapii celowanych przez wszystkich uprawnionych pacjentów. Problemem systemu ochrony zdrowia jest wciąż niewielka liczba specjalistycznych ośrodków diagnostycznych, specjalistów oraz braku kompleksowych uregulowań prawnych, które zapewniłyby wysoką jakość procedur - od momentu pobrania materiału do badań, jego zabezpieczenia i transportu, aż po analizy laboratoryjne.

Istotna jest również współpraca interdyscyplinarna pomiędzy klinicystą, patomorfologiem i biologiem molekularnym. Dodatkową barierą jest wciąż niewystarczający stan wiedzy personelu na temat zasad poprawnego rozliczania z płatnikiem badań genetycznych przez podmioty lecznicze. Wskazane bariery powodują, że znaczna część polskich pacjentów nie ma dostępu do odpowiedniego leczenia.

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

Czym jest medycyna personalizowana? Polecamy krótki film.

Value-based healthecare (VBHC) to koncepcja organizacji opieki zdrowotnej oparta o wyniki leczenia. Koncepcja ta różni się znacząco od najczęściej przyjmowanego modelu finansowania świadczeń zdrowotnych opartego na zasadach opłaty-za-usługę lub stawki kapitacyjnej, gdzie podstawowym miernikiem wartości świadczeń jest ilość dostarczonych usług zdrowotnych. Zgodnie z modelem VBHC finansowanie świadczeń zdrowotnych uzależnione od wyników leczenia pacjenta. Wprowadzenie powyższej koncepcji związane jest z szeregiem korzyści, wśród których wymienić należy optymalizację wydatków na leczenie, poprawa efektywności świadczeń zdrowotnych, czy większa satysfakcja pacjentów z efektów leczenia. Model VBHC wymaga wykorzystania instrumentów pozwalających na kontrolę i stałe monitorowanie jakości szeregu elementów wchodzących w skład systemu ochrony zdrowia. Przykładami podstawowych instrumentów mających zastosowanie w tym zakresie są rejestry medyczne. Odpowiedni rozwój informatyzacji ochrony zdrowia oraz zapewnienie możliwości przetwarzania wysokiej jakości, wiarygodnych danych, jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia racjonalizacji inwestycji w zdrowie społeczeństwa i lepszych efektów leczenia polskich pacjentów.

2019 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1674 s, time: 0,1729 s cache, query: 21, querytime: 0,0055 s