05.05.2020

Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową podmiotu leczniczego

To najnowszy raport Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Raport został zrealizowany we współpracy i dzięki wsparciu INFARMA, w oparciu o cykl warsztatów dla pracowników kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń instytucji ochrony zdrowia i jest swojego rodzaju podsumowaniem tych szkoleń.

W publikacji szczególną uwagę poświęcono rozliczaniu badań molekularnych oraz gospodarce produktami leczniczymi w szpitalu, a także procedurom przetargowym w tym zakresie. Wskazano możliwości wdrożenia strategii diagnostyki molekularnej dla poszczególnych nowotoworów. Honorowy patronat nad raportem objął Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej prof. dr. hab. Maciej Krzakowski.

Przedstawiając niniejszy raport: „Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową podmiotu leczniczego”, mam nadzieję, że opracowanie wskaże menedżerom szpitali oraz osobom zajmujących się rozliczaniem i kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych kierunki działań, które zwiększą efektywność i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń – mówi dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. 

W trakcie III-go cyklu warsztatów poddano analizie najważniejsze problemy w dostępie do wysokiej jakości diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej nowotworów oraz zidentyfikowano priorytetowe działania, które powinny być podjęte w celu poprawy dostępności badań. Jak ocenili eksperci konieczne jest wprowadzenie następujących zmian:

  • rozwijanie i upowszechnianie działań, na rzecz poprawy jakości wykonywanych diagnostycznych badań genetycznych, we współpracy z ekspertami z dziedziny molekularnej;
  • rozszerzenie możliwości rozliczania diagnostyki genetycznej nowotworów w ramach umowy w trybie ambulatoryjnym z materiału świeżo pobranego;
  • wprowadzenie standardów jakości genetycznej diagnostyki laboratoryjnej dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, wykonujących diagnostykę guzów litych;
  • wprowadzenie kryteriów jakości w kontraktowaniu usług diagnostyki genetycznej przez szpital.
Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową podmiotu leczniczego
Pobierz plik Rozmiar
RAPORT: Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową podmiotu leczniczego 2,87 MiB

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,1077 s, time: 1,3706 s database, query: 336, querytime: 0,2630 s