17.01.2017

Szansa dla polskich naukowców, szansa dla polskiej gospodarki. 348 mln euro na innowacyjne projekty badawcze w ramach IMI2

Innovative Medicines Initiative (IMI) ogłosiła kolejną, dziesiątą edycję konkursu mającego na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycyny. Konkurs obejmuje osiem obszarów, dotyczących m.in. bólu przewlekłego, autyzmu i hipoglikemii oraz wykorzystania big data w diagnozie i leczeniu raka prostaty. Termin składania projektów upływa 28 marca 2017 roku. Konkurs jest szansą dla instytucji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw na udział w międzynarodowych projektach z obszaru biomedycyny.

Program IMI2 jest projektem badawczym w obszarze biomedycznym, działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, zawartego pomiędzy Unią Europejska a innowacyjnym przemysłem farmaceutycznym. Inicjatywa kładzie nacisk na realizację niezaspokojonych potrzeb medycznych, poprawę efektywności systemów ochrony zdrowia oraz na szybszy dostęp do innowacyjnych terapii, zwłaszcza w obszarach, gdzie jest to najpilniejsze.

Innovative Medicines Initiative jest także impulsem do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i poprawy unijnej konkurencyjności. W kontekście proinnowacyjnych planów zawartych w przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju program IMI stwarza szansę dla polskiego świata nauki oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach IMI mogą one uzyskać dostęp do globalnego know-how oferowanego przez innowacyjne firmy farmaceutyczne oraz włączyć się
w europejskie konsorcja badawcze.

Współpraca Komisji Europejskiej i innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w ramach Innovative Medicines Initiative przynosi wymierne korzyści dla rozwoju medycyny i poprawy zdrowia pacjentów. Niestety, pomimo ogromnego potencjału, do tej pory polskie instytucje naukowe i przedsiębiorstwa
w niewielkim stopniu korzystały ze środków dostępnych w tym programie. Dlatego INFARMA, jako związek reprezentujący 28 innowacyjnych firm farmaceutycznych, stara się promować tę inicjatywę, aby jak najwięcej polskich badaczy mogło uczestniczyć w międzynarodowych projektach,
a w przyszłości również inicjować powstanie międzynarodowych konsorcjów badawczych
– powiedziała Bogna Cichowska–Duma, dyrektor generalna INFARMY.

Projekty w ramach 10. edycji konkursu IMI2:

  • Hipoglikemia – zbadanie mechanizmów i uwarunkowań klinicznych leżących u podstaw hipoglikemii poprzez łączenie baz danych uzyskanych z badań klinicznych;
  • Wykorzystanie big data w diagnozie i leczeniu raka prostaty;
  • Poprawa opieki nad pacjentami cierpiącymi z powodu ostrego lub przewlekłego bólu;
  • Stworzenie paneuropejskiejsieci badań klinicznych w pediatrii, które ułatwią opracowanie oraz dostęp do innowacyjnych leków i terapii;
  • Bioprodukcja 2020rozwój innowacyjnych narzędzi analitycznych o wysokiej wydajności oraz procesów komercyjnej hodowli komórek;
  • Genetyka – odblokowanie genowej rodziny przenośników substancji rozpuszczalnych w celu zwiększenia efektywności nowych terapii;
  • Wykorzystanie medycyny personalizowanej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu;
  • Zwiększanie zaangażowania pacjentów w badania nad nowymi lekami.

Zgłoszenia do konkursu w powyższych tematach są przyjmowane od 4 stycznia do 28 marca br. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych tematów oraz sposobu aplikacji są dostępne na kanale Youtube oraz stronie IMI.

IMI (Innovative Medicines Initiative)
IMI jest partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) między Komisją Europejską a Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Jest to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Zadaniem IMI jest działanie na rzecz poprawy zdrowia publicznego poprzez przyspieszanie opracowywania oraz dostępu pacjentów do leków innowacyjnych, szczególnie w obszarach, w których potrzeby medyczne i społeczne nie są zaspokajane. Realizacja tego celu odbywa się poprzez współpracę pomiędzy kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w badania medyczne, takimi jak uczelnie wyższe, przemysł farmaceutyczny oraz inne gałęzie przemysłu, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pacjentów oraz organy regulacyjne. www.imi.europe.eu

Pobierz plik Rozmiar
Informacja prasowa_10. konkurs IMI2 0,52 MiB

Podziel się:

2019 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,3154 s, time: 0,3759 s database, query: 208, querytime: 0,0605 s