03.08.2018

Uwagi INFARMY do Koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych oraz Założeń Polityki Zakupowej Państwa

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii konsultacjami Koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych oraz Założeń Polityki Zakupowej Państwa, INFARMA w liście do Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz przedstawiła swoje uwagi.

Związek pozytywnie ocenia podjęte działania stworzenia strategicznego podejścia do zamówień publicznych, które mają istotny wpływ na rozwój kraju, a poprawa ich jakości ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Zarówno w dokumencie wskazującym systemowe zmiany i kierunki w zakresie PZP, jak i w koncepcji polityki zakupowej zawarto wiele rozwiązań, które efektywnie zaimplementowane mogą przyczynić się do poprawy efektywności zamówień publicznych. Z punktu widzenia branży farmaceutycznej, której podmioty biorą udział w postępowaniach, szczególnie pozytywne aspekty to: usprawnienia proceduralne, podkreślenie znaczenia jakości w kryteriach ofert oraz zwiększenie roli współpracy zamawiających z wykonawcami.

Ważną zmianą jest również wzrost znaczenia kryteriów pozacenowych. Jednak w celu realizacji tego kierunku działań niezbędne jest wzmocnienie mechanizmów ich premiowania. W przypadku produktów leczniczych bardzo często stosowane są rozwiązania premiujące wybór jednej, najtańszej opcji terapeutycznej. Takie działanie prowadzi do ograniczenia możliwości leczenia pacjenta dostępnymi na rynku lekami, naruszając tym samym jego prawa do skutecznej terapii i uniemożliwiając lekarzowi zastosować leczenie zgodnie z aktualną wiedza medyczną. Z tej perspektywy bardzo ważne jest wypracowanie dla produktów leczniczych właściwego stosowania kryteriów.

Zdaniem INFARMY miejscem do wypracowania szerokiego zakresu kryteriów jakościowych mogą być również wytyczne uwzględniające specyfikę branżową oraz działania podnoszące wiedzę na temat prowadzenia postępowań. Dostrzegając problemy w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert i opisu przedmiotu zamówienia oraz biorąc pod uwagę specyfikę rynku produktów leczniczych, zasadne jest opracowania dobrych praktyk zamówień publicznych w obszarze ochrony zdrowia.

Pismo do Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Podziel się:

2022 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6451 s, time: 0,7702 s database, query: 348, querytime: 0,1251 s