14.06.2019

I Międzynarodowa Konferencja „Road to value based healthcare”

11 czerwca odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Road to value based healthcare”, poświęcona implementacji zasad VBHC w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia. Podczas wydarzenia zaprezentowany został raport o tym samym tytule. W wydarzeniu udział wzięli zagraniczni eksperci, przedstawicieli administracji rządowej oraz ośrodków akademickich. Mechanizmy kreowania polityki zdrowotnej w oparciu o reguły VBHC, jak dowodzą coraz liczniejsze przykłady na świecie, realnie wpływają na poprawę jakości opieki nad pacjentem, wzmacniają komunikację pomiędzy poszczególnym podmiotami systemu, a w konsekwencji poprawiają osiągane efekty zdrowotne. Warunkiem sukcesu wdrożenia VBHC jest holistyczne podejście i zaangażowanie wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia.

VBHCKonferencja, zainicjowana przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, we współpracy z European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) oraz International Consortium for Health Outcomes Measurement's (ICHOM's) została ukierunkowana na cztery kluczowe obszary tematyczne: wprowadzenie do koncepcji VBHC, standaryzację pomiaru wyników zdrowotnych u pacjentów, narzędzia badawcze oraz metody gromadzenia danych niezbędne do realizacji opieki zdrowotnej opartej na wartości, a także finansowanie w oparciu o efekty w całym cyklu terapeutycznym.

Pierwszą sesję „Value based healthcare in action” otworzył dr Neil Bacon, prezes ICHOM, który w swoim wystąpieniu przedstawił rozwój idei VBHC, jej definicji, założeń, modeli w świetle współczesnych wyznań zdrowotnych. Omówił także role wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz podkreślił konieczność ich kooperacji.

Przedmiotem pierwszego panelu dyskusyjnego było zdefiniowanie mechanizmów VBHC w kontekście polskiego systemu ochrony zdrowia i zaangażowania kluczowych kreatorów polityki zdrowotnej w implantację koncepcji. Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego zgodnie uznali, iż warunkiem koniecznym do efektywnej realizacji koncepcji VBHC jest unifikacja rejestrów medycznych, dziś rozporoszonych w wielu instytucjach. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr Radosław Sierpiński zapewnił, że ABM posiada potencjał badawczy oraz zarekomendował, by agencja była jedynym dysponentem rejestrów medycznych co pozwoliłoby agencji stworzyć konkretne wskaźniki, a następnie zdefiniować jakość opieki.

Podczas drugiej sesji, poświęconej standaryzacji mierników wartości w zdrowiu, paneliści dyskutowali na temat konieczności wprowadzenia wskaźników, tak by miały one zastosowanie w całym systemie ochrony zdrowia. VBHC Powinny one uwzględniać perspektywę pacjenta i być mierzalne. Paneliści sesji z udziałem m.in. wiceministra zdrowia Zbigniewa Króla oraz prezesa AOTMiT, Romana Topór-Mądrego jednoznacznie podkreślili, iż dobrze skonstruowane rejestry powinny być opracowywane na podstawie ustandaryzowanych modeli. Jak podkreślali eksperci tylko pełne i komplementarne dane, łączące wyniki zdrowotne, z udzielonym świadczeniami i kosztami mogą realnie wpłynąć na rozwój VBHC Prof. Rafał Niżankowski podkreślił, że rejestry medyczne muszą być konstruowane w oparciu o zasady good registry practice.

Trzecią sesje otworzył Andrzej Ryś, dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej, który zaprezentował aktywności i rozwiązania rekomendowane w ramach Unii Europejskiej w zakresie kreowania narzędzi IT i e-Health. Systemy IT tworzą nie tylko bazy danych, ale także pełnią rolę platformy łączącej wszystkich uczestników procesu, i w rezultacie są czynnikiem wspierającym efektywną komunikacje pomiędzy nimi. Głównym wątkiem dyskusji była informatyzacja systemu ochrony zdrowia i gromadzenia danych - szczególnie na poziomie pacjenta, tak by optymalizować jego leczenie oraz opiekę. Eksperci zaznaczyli, iż implementacja e-recepty jest przykładem komplementarnego rozwiązania opartego o mechanizmy VBHC.

Czwarta sesja, z udziałem m.in. wiceministra Macieja Miłkowskiego, była dedykowana innowacyjnym modelom finasowania opieki zdrowotnej w oparciu o mechanizmy VBHC. Dyskusja dotyczyła nowych możliwości tworzenia rzetelnych wskaźników dla programów lekowych oraz metod finansowania świadczeń z perspektywy różnych interesariuszy. Ponownie eksperci zaznaczyli, że warunkiem opracowania optymalnych rozwiązań finansowych, w tym opartych na bundled payment, jest ucyfrowienie badań prowadzonych w Polsce. Kluczową kwestią w procesie negocjacji są wiarygodne badania i współpraca oparta na partnerstwie wszystkich interesariuszy.

Wdrożenie koncepcji VBHC może być traktowane jako długoterminowa, ogólna strategia ewolucji systemu ochrony zdrowia, jednak kluczowym wyzwaniem jest wypracowanie ram prawnych oraz zdefiniowanie roli poszczególnych instytucji publicznych i innych uczestników systemu w jej realizacji. W obliczu wyzwań przed jakimi stoi nie tylko polski system ochrony zdrowia, przyjęcie zasad VBHC wydaje się być jedyną słuszną drogą, zmierzającą do poprawy jakości i skuteczności leczenia pacjentów.

Pobierz plik Rozmiar
Raport “Droga do Value Based Health Care” 24,9 MiB
Infografika - podsumowanie raportu 3,17 MiB

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,8500 s, time: 1,0117 s database, query: 362, querytime: 0,1617 s