28.04.2017

Etyka i jawność priorytetem działania branży

Przedstawiciele INFARMY wzięli udział w charakterze panelistów w III Kongresie „Pharma Rules Insider – Compliance, Transparency & Enviromental Changes Adaptation”, który odbył się 20 kwietnia w Warszawie. Podczas kongresu poruszone zostały zagadnienia z zakresu europejskich i polskich regulacji dotyczących współpracy branży medycznej i środowiska lekarskiego, a także kwestie związane ze współfinansowaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Infarmazaangażowała się w przedstawienie zagadnień związanych z trzema obszarami działalności – aktywnościami promocyjnymi i niepromocyjnymi firm farmaceutycznych, pierwszymi doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem w Polsce Kodeksu Przejrzystości oraz z europejską inicjatywą IMI (Innovative Medicine Initiative).

O tym, jakie aktywności promocyjne i niepromocyjne realizowane przez firmy innowacyjne dozwolone są przez Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego mówiła reprezentująca Infarmę Mariola Anoszczenko podczas panelu „Aktywności promocyjne i niepromocyjne dozwolone w Polsce”.

Współpraca środowiska medycznego i branży farmaceutycznej oraz wyrobów medycznych znajduje się pod szczególnym nadzorem zarówno organów państwowych, jak i opinii publicznej. Relacje te podlegają na całym świecie coraz silniejszemu uregulowaniu. Wiele krajów europejskich decyduje się na daleko idące własne regulacje prawne – w Rumunii uchwalone zostały nowe przepisy antykorupcyjne, rząd Grecji powołał komisję parlamentarną ds. zwalczania korupcji w służbie zdrowia, szczegółowe przepisy istnieją w Wielkiej Brytanii (Bribery Act), Francji (Loi Bertrand) i Holandii. Również w Polsce organizacje zrzeszające producentów leków i wyrobów medycznych od lat działają na rzecz zarówno stworzenia odpowiednich przepisów, jak i rozumienia zasadności ich wprowadzania.

Firmy zrzeszone w INFARMIE nieustannie dążą do podnoszenia standardów etyki i przejrzystości, czego dowodem jest samoregulacja zawarta w Kodeksie Dobrych Praktyk. Jedną z inicjatyw odzwierciedlających te działania jest wprowadzony w tym roku pilotażowy system certyfikacji kongresów i konferencji, który ma wspierać organizatorów i firmy w wyznaczaniu właściwych kierunków organizowania tych wydarzeń – powiedziała w swoim wystąpieniu Mariola Anoszczenko.

Chęć podnoszenia standardów etycznych i przejrzystości potwierdzili również wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Krzysztof Kopeć oraz Witold Włodarczyk – dyrektor generalny Izby POLMED. Dyrektor Włodarczyk omówił projekt MedKompas, inicjatywę, której głównym założeniem jest promowanie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami ochrony zdrowia.

Prelegenci podkreślili zgodnie potrzebę intensyfikacji dialogu pomiędzy wszystkimi stronami współpracującymi na rynku medycznym w celu coraz lepszego społecznego zrozumienia potrzeby wzajemnych relacji i ich transparentności.

W 2016 roku firmy farmaceutyczne zrzeszone w Infarmie po raz pierwszy opublikowały w ramach tzw. Kodeksu Przejrzystości dane dotyczące współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowa. O tym, jakie są pierwsze doświadczenia związane z publikacją tych danych, mówiła Marta Winiarska,reprezentująca dział komunikacji Infarmy, podczas panelu „Pierwsze doświadczenia z publikacjami raportów przejrzystości lub informacji nt. świadczeń na rzecz środowiska medycznego”. – Potrzebne są dialog i szersza edukacja zarówno środowiska medycznego, jak i całego społeczeństwa w celu lepszego zrozumienia i wzajemnego wsparcia działań podnoszących przejrzystość współpracy – powiedziała.

Z opinią tą zgodził się wiceprezes PZPPF Krzysztof Kopeć, który potwierdził plany wprowadzenia analogicznego kodeksu przez firmy generyczne już od 2018 roku.

Na znaczenie przejrzystości w relacjach lekarz – pacjent, ale również lekarz – lekarz wskazał prof. Wojciech Młynarski, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi. Ta przejrzystość jest konieczna dla budowania zaufania dla autorytetu wykładowcy czy dydaktyka wobec słuchaczy. Jednak, jak stwierdził prof. Młynarski, jest jeszcze wiele do zrobienia na polu lepszego zrozumienia zasadności jawności współpracy.

Jako INFARMA jesteśmy otwarci na dialog z każdą ze stron współpracy, z firmami generycznymi i producentami sprzętu medycznego, aby podnieść poziom akceptacji zasadności wdrażania regulacji służących przejrzystości – podsumowała Marta Winiarska.

O partnerstwie publiczno-prywatnym jako kluczu do rozwoju innowacyjności mówiła Anna Kacprzyk, menadżer ds. innowacji i public affairs Infarmy podczas bloku tematycznego „Environmental Changes Adaptation”.

Innovative Medicines Initiative to program badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym, reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Zadaniem programu jest poprawa zdrowia publicznego poprzez przyspieszanie opracowywania leków innowacyjnych oraz dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii, szczególnie w obszarach, w których potrzeby medyczne i społeczne nie są zaspokajane. Program, na zasadach konkursowych, oferuje dotacje m.in. dla zespołów akademickich, instytutów badawczych, organizacji pacjentów, organizacji pozarządowych, szpitali, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych jednostek, które mogą tworzyć konsorcja współpracujące z wiodącymi firmami z branży farmaceutycznej w ramach nowatorskich projektów badawczych w zakresie biomedycyny – powiedziała w swoim wystąpieniu Anna Kacprzyk. IMI jest jedną z tych inicjatyw, które wpisują się również w idee przejrzystości – dysponentem środków na realizację projektu jest niezależne biuro IMI. Ze strony polskiej w projektach badawczych ogłaszanych w ramach IMI bierze udział kilka uniwersytetów medycznych.

Infarma była partnerem Kongresu. Więcej informacji: http://www.pharmarulesinsider.pl/

Podziel się:

2018 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1981 s, time: 0,2020 s cache, query: 19, querytime: 0,0038 s