17.03.2017

Znacznie więcej niż medycyna - Pod tym hasłem odbył się w Katowicach II Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Planowane zmiany w polityce zdrowotnej oraz finansowaniu i zarządzaniu służbą zdrowia stanowią kluczowe elementy, mające wpływ na poprawę efektywności i jakości opieki nad pacjentem, w tym zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii. Podczas II edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach prelegenci dyskutowali też na temat wpływu nowych technologii i edukacji na zwiększenie jakości procesów leczniczych. INFARMA czynnie włączyła się w dyskusję nad polityką lekową, rolą branży farmaceutycznej i wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa.

Znacznie więcej niż medycyna - Pod tym hasłem odbył się w Katowicach II Kongres Wyzwań Zdrowotnych

W ramach 5 ścieżek tematycznych odbyły się 52 sesje panelowe z udziałem ponad 300 prelegentów i ponad 2,5 tys. gości.

Pierwszym wystąpieniem Kongresu, które uwypukliło najważniejsze dla polskiej służby zdrowia kwestie, było odtworzone nagranie wypowiedzi ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Minister skomentował plan stworzenia tzw. „sieci szpitali”, który ma przyczynić się do poprawy stabilności i większego bezpieczeństwa szpitali, wchodzących do sieci, co będzie skutkować poprawą jakości opieki nad pacjentem. Wspomniał również o pracach nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej, ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawą o prawach pacjenta. Następnie część panelistów (poseł Andrzej Sośnierz, prezes NIL Maciej Hamankiewicz, wiceprezydent Pracowdawów RP Andrzej Mądrala i prezes FPP Stanisław Maćkowiak) podniosła wiele wątków, które budzą jednak obawę w kontekście planowanych zmian, w tym m.in. efektywność Ministerstwa Zdrowia przy tak znacznym scentralizowaniu decyzyjnym, adekwatność rozliczeń ryczałtowych, których dokonywać będą szpitale należące do sieci, potencjalne osłabienie konkurencyjności jakości usług poprzez ograniczenie dostępu do finansowania świadczeń przez szpitale prywatne. Wybrzmiał również brak pewności co do wpływu tego rozwiązania na poprawę dostępności i skrócenie czasu oczekiwania na leczenie przez pacjentów.

Wszystkie te tematy zostały rozwinięte podczas kolejnych sesji Kongresu. Zainteresowaniem uczestników Kongresu cieszyły się panele poświęcone zagadnieniom demograficznym, etyce pracy środowiska medycznego w kontekście współpracy z przemysłem farmaceutycznym oraz kwestii opieki koordynowanej.

Szczególnie gorące dyskusje toczyły się podczas paneli dotyczących sposobów finansowania służby zdrowia oraz polityki lekowej państwa. Na sesji dotyczącej polityki lekowej, w której uczestniczył wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, osią wymiany opinii stały się plany zmierzające do ułatwienia uzyskania refundacji tym podmiotom, które zdecydują się na wspieranie polskiej gospodarki poprzez inwestycje, w tym transfer know-how przez firmy globalne działające w Polsce. Głos w tej kwestii zabrała dyrektor generalna INFARMY Bogna Cichowska-Duma, wyrażając poparcie środowiska innowacyjnych firm farmaceutycznych dla koncepcji wzmocnienia roli sektora w polskiej gospodarce. Wskazała również na zasadność pogłębienia zagadnień związanych z promocją profilaktyki oraz wyraźnego uwzględnienia starzenia się polskiego społeczeństwa w polityce lekowej państwa.

Istotne kwestie związane z przyszłością opieki zdrowotnej w Polsce dyskutowane były również podczas sesji dotyczącej roli przemysłu farmaceutycznego w kształtowaniu polskiej gospodarki. Według słów reprezentującego INFARMĘ Karola Poznańskiego branża farmaceutyczna może stać się jeszcze ważniejszym niż obecnie motorem rozwoju gospodarczego, zarówno dzięki reinwestowaniu znacznej części przychodu, jak i nowym inwestycjom. „Branża farmaceutyczna to klejnot w koronie przemysłu produkcyjnego” – powiedział Karol Poznański. „Ta branża reinwestuje nawet 15% obrotu, co jest jednym z najwyższych wskaźników wśród wszystkich branż”. Słowa te poparł wiceminister Krzysztof Łanda, potwierdzając istotne znaczenie przemysłu farmaceuycznego, tak dla rozwoju gospodarki, jak i medycyny.

Jednym z tematów pojawiających się na wielu sesjach były wyzwania demograficzne i związana z nimi zasadność zapewnienia pacjentom dostępu  do efektywnych, nowoczesnych terapii i coraz lepszej, systemowo skoordynowanej opieki. Dyskutowano również kwestie dotyczące najbardziej palących potrzeb zdrowotnych, związanych ze starzeniem się społeczeństwa, co ma m.in. wpływ na rozwój chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, chorób płuc czy cukrzycy i ściśle wiąże się z dostępem pacjentów do nowoczesnego leczenia.

Temat ten został szczególnie głęboko omówiony podczas sesji na temat demografii i jej skutków dla systemu ochrony zdrowia i całej gospodarki. Jednym z prelegentów występujących w panelu była reprezentująca INFARMĘ Anna Kacprzyk, która podkreśliła rolę innowajnych terapii lekowych w zachowaniu sprawności osób w wieku produkcyjnym.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia na kanale INFARMY na YouTube.

Eksperci - o dostępie do nowoczesnych terapii lekowych w Polsce,  HCC 2017

O polityce lekowejw  2017r.  i znaczeniu innowacyjnych firm farmaceutyucznych dla polskiej gospodarki:

Podziel się:

2018 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2009 s, time: 0,2057 s cache, query: 20, querytime: 0,0049 s