28.08.2017

Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków

Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków

Stanowisko: Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków

Lokalizacja: Warszawa

Kluczowe relacje: organizacje założycielskie, organizacje stowarzyszone, firmy będące członkami organizacji założycielskich i organizacji stowarzyszonych, media. Kluczowi interesariusze zewnętrzni w tym: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju, Główny Inspektorat Farmaceutyczny; szpitale, apteki, hurtownie farmaceutyczne, European Medicines Verification Organisation (EMVO)

Szczegółowe obowiązki:

 • Opracowanie strategii działania i określanie kluczowych celów organizacji.
 • Opracowanie i zarządzanie rocznym planem działania.
 • Uzgadnianie i ustalanie priorytetów członków Rady Fundacji i zaangażowanych organizacji.
 • Reprezentowanie organizacji w przestrzeni publicznej, zapewnienie spójnego i transparentnego informowania o działaniach organizacji.
 • Proaktywne kształtowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym, budowanie pozycji organizacji poprzez rozwijanie silnych i opartych na zaufaniu relacji z zainteresowanymi stronami.
 • Odpowiedzialność za działania organizacji ze szczególnym uwzględnieniem postępowanie zgodnego z prawem, etycznego oraz spójnego z zasadami organizacji członkowskich.
 • Zapewnienie terminowego przygotowania Polski do wdrożenia zapisów tzw. Dyrektywy Fałszywkowej (FMD)*
 • Nadzór procesu wyboru dostawcy IT dla NMVS i zarządzanie wdrożeniem systemu.
 • Odpowiedzialność za stworzenie  procedur zarządzania NMVS i nadzór nad jego działaniem.
 • Zarządzanie biurem i dostępnymi zasobami, w tym odpowiedzialność za personel biurowy i kwestie pracownicze.
 • Wspieranie środowiska legislacyjnego sprzyjającego sprawnemu działaniu przepisów dotyczących FMD na polskim rynku farmaceutycznym.
 • Analiza trendów rozwoju rynku farmaceutycznego oraz proponowanie rozwiązań zapewniających sprawne funkcjonowanie organizacji.
 • Zapewnienie uczestnikom rynku farmaceutycznego i organizacji międzynarodowych obiektywnych informacji dotyczących działalności organizacji.
 • Udział w konferencjach, sympozjach, panelach dyskusyjnych poświęconych wdrożeniu i działaniu FMD w Polsce.

 

Kwalifikacje i doświadczenie

Wykształcenie:

wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, informatycznym, medycznym, prawnym, farmaceutycznym lub pokrewnym

Języki:

język ojczysty polski, płynny angielski

Ogólny profil:

 • Kandydat powinien posiadać doświadczenie w obszarze zarządzania projektami, pozwalające na realizację nadzoru nad pracami dostawcy NMVS i organizowanie pracy grup projektowych.
 • Kandydat powinien posiadać wiedzę nt. krajowych przepisów dotyczących obrotu farmaceutycznego i rozumieć główne obowiązki zainteresowanych stron.
 • Kandydat powinien mieć silną osobowość pozwalającą mu na kontakty na najwyższym szczeblu administracji krajowej i międzynarodowej oraz działanie na forum publicznym jako twarz organizacji.
 • Kandydat powinien rozumieć zasady etyczne i sposób działania międzynarodowego i krajowego obrotu farmaceutycznego oraz identyfikować się z nimi.

Doświadczenie zawodowe:

 • Menedżer wyższego szczebla w sektorze medycznym, informatycznym lub pokrewnych.
 • Minimum 10 lat doświadczenia zawodowego.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami, mile widziane doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych.
 • Rozumienie rynku opieki zdrowotnej i farmaceutycznej, jak również złożonych interakcji pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 • Znajomość przepisów branżowych, w szczególności w zakresie obrotu farmaceutycznego.
 • Umiejętność pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego, zdolność do podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu.
 • Potwierdzona umiejętność w obszarze zarządzania ryzykiem.
 • Doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Kompetencje przywódcze i zarządcze

 • Strategiczne myślenie.
 • Kompetencje przywódcze:
 • Wizjoner, zdolny do wyznaczania kierunku i działający proaktywnie wobec zmian otoczenia zewnętrznego.
 • Doświadczenie przywódcze, sprawdzone umiejętności w obszarze zarządzania, współpracy i motywowania współpracowników.
 • Nastawienie na osiąganie wyników:
 • Ukierunkowany na osiąganie celów, gotowość do oddziaływania na środowisko zewnętrzne
 • Silny lider projektu, zdolny do organizowania, kontrolowania i inspirowania zespołów projektowych złożonych z osób z różnych organizacji i środowisk.
 • Cechy osobiste:
 • Doskonałe umiejętności mówienia i prezentacji ustnej i pisemnej.
 • Dynamiczny, twórczy, przedsiębiorczy, inspirowany trudnymi zadaniami.
 • Charyzmatyczna osobowość o wysokich umiejętnościach pracy pod presją czasu w złożonym środowisku decyzyjnym

Procedura aplikacji:

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: kariera@nmvo.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 września 2017 r

* DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.

Podziel się:

page: 0,1835 s, time: 0,1850 s cache, query: 19, querytime: 0,0015 s